Pályázat – Helyi jelentőségű építészeti örökség megóvása
Pályázat – Helyi jelentőségű építészeti örökség megóvása
2022.05.16.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HELYI JELENTŐSÉGŰ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG ÁLLAGÁNAK MEGÓVÁSÁRA

1. A pályázati eljárás célja:

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2022. (II.24.) KT-határozata 2./ pontjával helyi jelentőségű jellegzetes fóti építészeti örökség megőrzése érdekében magánszemélyek részére, a jellegzetes fóti homlokzatok felújításának támogatására Pályázati Alapot hozott létre. A pályázat célja a magánszemélyek támogatása a településkép védelméről szóló 2/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban TKR) 14. § meghatározott célok megvalósításának anyagi ösztönzése.

2. A pályázat kiírója: Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3. Pályázati támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

4. A pályázati támogatás összege, módja

Pályázati keret: bruttó 3.000.000 Ft, azaz bruttó hárommillió forint

A pályázati keretből egy pályázó a költségterve vagy költségkimutatása szerinti költségek 80 %-ig, de legfeljebb bruttó 800.000 Ft, azaz bruttó nyolcszáz-ezer forint összeg erejéig részesülhet.

Pályázati előfinanszírozás

Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát megelőzően nem valósult meg, a támogatás a tervezett megvalósításhoz kérhető. Ebben az esetben a támogatott a támogatás összegével utólag, a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni.

Pályázati utófinanszírozás

Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát megelőzően a tárgyévben megvalósult, a támogatás a számlával igazolt költségek utólagos megfizetéséhez kérhető. Ebben az esetben támogatás legfeljebb a Képviselő-testület által elfogadott számlák összegéig adható.

5.  A kedvezményezettek köre

Helyi értékvédelmi támogatás elnyerésére pályázatot nyújthat be olyan magánszemély, aki a támogatásra benyújtott épület tulajdonosa, használója.

6. Támogatandó célok

6.1. Támogatás igényelhető: Fót közigazgatási területén belül lévő jellegzetes épületek utcai homlokzatának, tetőzetének felújítására, nyílászárók cseréjére.

6.2. Támogatásban részesíteni azon beavatkozásokat lehet, melyeket a TKR 15. § meghatároz:

 • a város sajátos jellegének megőrzésében jelentőséggel bíró építészeti érték fenntartását célozza, az építészeti karakter és az építészeti értékek megvédésére, megtartására vagy helyreállítására irányul,
 • az épület közterületről látható homlokzatainak, tetőzetének felújítása, nyílászáróinak cseréjére irányul, így az épület megújításán túl a városképet is javítja.

 7. A pályázatok benyújtása

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. június 27. 12.00 óra. Csak a határidőben beérkezett pályázatokat lehet elfogadni, a határidő után érkezett pályázatokat érvénytelennek kel tekinteni.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton vagy személyesen a Fóti Önkormányzati Hivatal Iktató Irodája 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. vagy
 • elektronikusan a titkar@fot.hu e-mail címre
 • A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítást a városi főépítész nyújt.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a kitöltött pályázati adatlapot, vagy a pályázóra vonatkozóan a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért adatot,
 2. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát,
 3. építési engedélyköteles beavatkozás esetén az építési engedély megadásáról szóló jogerős/végleges határozatot, bejelentési kötelezettség esetén a bejelentés nyilvántartásba vételét dokumentáló határozatot, az engedély, vagy bejelentési tervdokumentáció 1 példányát,
 4. jogszabály szerint kiviteli terv készítésére kötelezett munkálatokhoz a kiviteli tervdokumentáció 1 példányát,
 5. a tervezett felújítási munkálatokra vonatkozó költségvetést vagy kivitelezői árajánlatot, melyet megfelelő jogosultságú tervező készített el,
 6. a felújítandó épület vagy épületrész állapotát bemutató színes fotókat,
 7. az érintett tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatát,
 8. nyilatkozatot az önerő meglétéről,
 9. nemleges igazolást az önkormányzati tartozásról,
 10. nyilatkozatot arról, hogy az elmúlt kettő évben kapott-e (nem szociális jellegű) önkormányzati támogatást, milyen célra, mekkora összeget,
 11. nyilatkozat arról, hogy az elmúlt öt évben részesült-e olyan Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatásban, amellyel nem határidőben vagy nem megfelelően számolt el.

A pályázatok értékelése során egyszer van lehetőség hiánypótlásra. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (főépítészi iroda) megállapítja, hogy a pályázat formailag és tartalmilag megfelel-e a pályázati kiírásnak. Amennyiben nem, úgy a pályázót 3 napos határidő tűzésével a hiányok tételes felsorolásával, hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlással érintett pályázat érvényes, amennyiben a pályázó a hiánypótlást határidőn belül teljes egészében teljesíti. A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó a hiánypótlást teljes egészében határidőn belül nem teljesíti. A határidő jogvesztő.

A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, ha az itt felsorolt adatok vagy dokumentumok bármelyikét nem, vagy hibásan, hiányosan tartalmazza, illetve valótlan adatot tartalmaz. A pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani. Hiteles másolatnak tekintendő a pályázó által az eredetivel mindenben megegyező felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott másolat.

Egy érdekkörbe tartozó pályázók közül azonos helyi jelentőségű építészeti örökség állagának megőrzésére csak egy pályázatot nyújthatnak be. Egy pályázó vagy egy érdekkörbe tartozó több pályázó által több pályázat benyújtása esetén a pályázók valamennyi benyújtott pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

Érvénytelennek kell tekinteni azt a pályázatot is, amelynek benyújtója korábban elnyert, Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatással határidőben megfelelően nem számolt el, és az elszámolásra határidő-hosszabbítást nem kapott.

A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti automatikusan a kért támogatási összeg elnyerését.

8. Az elnyert támogatás igénybevételének feltételei

Az a pályázó, aki az értékelés és elbírálás során támogatást nyert (a továbbiakban: Támogatott) a támogatás igénybevétele előtt köteles a pályázat kiírójával az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. § és 11. § szerinti Támogatási Szerződést kötni. A támogatás folyósításának és az elszámolásnak a részletes feltételeit a Támogatási szerződés tartalmazza. A határidő jogvesztő.

 9. A pályázatok értékelési szempontjai

A pályázatokat Fót Város Önkormányzatának Főépítésze és a Települési Értéktár Bizottság értékelési szempontrendszer felállításával véleményezi, mindezek figyelembevételével a döntést a Polgármester hozza meg. 

9.1. A pályázat megfelel-e a pályázati felhívásban előírt szempontoknak, tartalmi követelményeknek,

9.2. A pályázó rendelkezik-e a pályázatban meghatározott költségek igényelt támogatáson felüli részével,

9.3. A támogatás megítélésénél azon munkanemek vehetők figyelembe, amelyek a védendő érték munkálataival összefüggésben vannak,

9.4. A dokumentációban meghatározott munka vagy annak egy része a helyi építészeti jellegzetesség miatt milyen mértékű többletterhet jelent a tulajdonos számára.

9.5. A támogatás mértékét úgy kell meghatározni, hogy összhangban legyen az építészeti értékkel, a műszaki állapottal és a keretgazdálkodás követelményeivel,

9.6. A felújítás várható hatása a városképre, az utcaképre, az épület frekventált fekvése.

A városi főépítész szakvéleménye alapján a támogatás feltételeként előírhatja a korábbi szakszerűtlen felújítások, átalakítások megszüntetését.

10. Az elbírálás határideje:

A pályázat elbírálása a beadási határidőtől számított 15 nap. A pályázó a bírálatot követő 15 napon belül köteles Támogatási szerződést kötni az Önkormányzattal.

A döntésről a pályázó írásbeli értesítést kap.

A pályázati döntéseket a Polgármester nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt. A döntés ellen a fellebbezés ki van zárva.

Kérjük a Tisztelt Pályázókat, figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és ügyeljenek a pályázati adatlap és tartozékai hiánytalan kitöltésére és benyújtására!

PÁLYÁZATI ADATLAP

HELYI JELENTŐSÉGŰ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG ÁLLAGÁNAK MEGÓVÁSÁRA

2022.

 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI

Név:

Anyja neve:

Születési helye és ideje:

Lakcím:

Postai cím:

Személyi igazolvány szám:

Számlaszáma:

Adóazonosító:

Telefonszám:

 1. A PÁLYÁZATTAL FELÚJÍTANDÓ ÉPÜLET ADATAI:

Település:

Utca:

Házszám:

 1. PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS ADATOK

Az igényelt támogatással megvalósítani kívánt munka költsége: ……………………………..

Az igényelt támogatás összege:………………………………………………………………………………

 1. A TÁMOGATÁSSAL FELÚJÍTANDÓ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZBEN VÉGZETT MUNKA RÖVID ISMERTETÉSE
 • CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

Nyilatkozat a nemleges helyi adótartozásról,

Nyilatkozat az önerő meglétéről,

Nyilatkozat az elmúlt 2 évben Fót Város Önkormányzatától kapott nem szociális jellegű támogatásról

30 napnál nem régebbi hiteles földhivatali tulajdonlap másolata,

Felújítandó épület, épületrész állapotát bemutató színes fénykép,

A tervezett felújítás tételesen kidolgozott költségvetése 1 pld-ban

N Y I L A T K O Z A T

Alulírott

………………………………..(név) ………………..(település), ………………….. utca ….. szám alatti lakos, mint, a FÓT, ……………………………………………..utca … szám alatti ………. hrsz-ú ingatlanon álló épület felújításához pályázatot benyújtó személy/képviseletre jogosult ill. tulajdonos* kijelentem, hogy – sikeres pályázat esetén – a felújítási munka tervezett költségei szerinti szükséges önerővel rendelkezem.

.

FÓT, 2022. ……………….. hó …. nap

adószám/adóazonosító jel:……………………………………………………………………………..

Aláírás:……………………………………………….

N Y I L A T K O Z A T

Alulírott

………………………………..(név) ………………..(település), ………………….. utca ….. szám alatti lakos, mint, a  FÓT, ……………………………………………..utca … szám alatti ………. hrsz-ú ingatlanon álló épület felújításához pályázatot benyújtó személy/képviseletre jogosult ill. tulajdonos* kijelentem, hogy helyi adótartozásom, illetve FÓT Város Önkormányzattal szemben fizetési hátralékom nincsen.

FÓT, 2022. ……………….. hó …. nap

adószám/adóazonosító jel:……………………………………………………………………………..

Aláírás:………………………………………………….

N Y I L A T K O Z A T

Alulírott

………………………………..(név) ………………..(település), ………………….. utca….. szám alatti lakos, mint, a FÓT, ……………………………………………..utca … szám alatti ………. hrsz-ú ingatlanon álló épület felújításához pályázatot benyújtó személy/képviseletre jogosult ill. tulajdonos* kijelentem, hogy az elmúlt 2 évben FÓT Város Önkormányzattól (nem szociális jellegű) támogatást:

nem kaptam

Ha igen milyen célra, mekkora összeget:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FÓT, 2022. ……………….. hó …. nap

adószám/adóazonosító jel:……………………………………………………………………………..

Aláírás:………………………………………………….


Facebook