Pályázat – <strong>környezetvédelmi tevékenységének önkormányzati támogatására</strong>
Pályázat – környezetvédelmi tevékenységének önkormányzati támogatására
2024.06.28.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek környezetvédelmi tevékenységének önkormányzati támogatására

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési környezet védelméről szóló 30/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet, valamint az államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi támogatásokról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a Környezetvédelmi Alap keretében pályázatot hirdet.

 1. A pályázat kiírója:

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi- és Gazdasági Bizottsága (PJGB)

 1. A pályázat célja, pályázók köre:

A helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek támogatása a települési környezet védelméről szóló 30/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 21. § (7) bekezdésében meghatározott környezetvédelmi célok megvalósításának anyagi ösztönzésével.

A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázó):

 • fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek,
 • fóti állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek.

Pályázni lehet különösen az alábbiakra:

olyan egyedi esemény vagy eseménysorozat, eszközbeszerzés vagy beruházás, kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítményt nyújtó személyek vagy szervezetek támogatására, amely megfelel a települési környezet védelméről szóló 30/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 21. § (7) bekezdésben megfogalmazott alábbi céloknak:

 1. környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása;
 2. környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok;
 3. a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére, környezetvédelmi ismeretek terjesztésére, környezeti nevelés támogatására;
 4. lakosság környezetvédelmi szerveződéseinek támogatása;
 5. parkok, fák, fasorok és egyéb települési zöldterület létesítése, állapotának javítása;
 6. A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatok beérkezésének határideje: 2024. szeptember 2. (hétfő) 10.00 óra.

A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton vagy személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktató Irodája, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. vagy
• elektronikusan a palyazat@fot.hu e-mail címre.

A benyújtott pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell
• a kitöltött pályázati adatlapot, vagy a pályázóra vonatkozóan a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért adatot,
• a pályázat tárgyának, céljának, megvalósításának leírását,
• az igényelt támogatás összegét,
• költség-tervet, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos becsült költségeket, (a költségek kibontása előnyt élvez a pályázat elbírálása során)
• a pályázat keltét és pályázó általi aláírását,
• összeférhetetlenségi nyilatkozatot, és
• közzétételi kérelmet.
• megvalósítási ütemterv

A benyújtott pályázathoz minden esetben csatolni kell:

valamennyi pályázó esetén, a pályázó által kitöltött és aláírt:
• nyilatkozatot arról, hogy a (vezetőség, kuratóriumi tagság, bizottsági tagság okán) közös érdekkörébe tartozó más személy vagy szervezet, a környezetvédelmi pályázati alapra azonos céllal, azonos programra nem pályázott,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az elmúlt kettő évben kapott-e (nem szociális jellegű) önkormányzati támogatást, ha igen milyen célra, mekkora összeget,
• nyilatkozatot arról, hogy az elmúlt öt évben részesült-e olyan Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatásban, amellyel nem határidőben vagy nem megfelelően számolt el
• nyilatkozatot arról, hogy az elszámolási határidőig a megvalósulásról beszámolót készít fényképpel, vagy videóval mellékelve, melyet Fót Város Önkormányzata közzétesz nyilvános honlapján, a Fóti Hírnökben, vagy egyéb rendezvénye alkalmával.

egyesület és alapítvány esetén
• nyilvántartási igazolást,
• hatályos létesítő okiratot,
• az eljáró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy egyéb hiteles aláírást igazoló dokumentumot.

egyházi szervezet esetén
• 60 napnál nem régebbi, a 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházi jogi személyről szóló nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot,

természetes személy esetén
• lakcímkártya másolatát, ennek hiányában vagy adatváltozás esetén az állandó lakcímet igazolt hatósági igazolást,
• szakmai önéletrajzot vagy szakmai ajánlást, illetve referenciát (díjak, elismerések, kitüntetések)
• szükség esetén a pályázat tárgyának megvalósításához szükséges szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
• külön íven szövegezve szakmai ajánlást vagy referenciát, vagy az elnyert díjak, elismerések, kitüntetések felsorolását.
A pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani. Hiteles másolatnak tekintendő a pályázó (pályázó erre jogosult képviselője) által „Az eredetivel mindenben megegyező” felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott másolat, vagy a közjegyzői vagy ügyvédi ellenjegyzéssel készült másolat.

 1. A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatok előkészítéséről a Polgármester gondoskodik. A pályázatokat Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága értékeli és tesz javaslatot a Képviselő-testületnek.
A pályázatokról Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a soron következő rendes ülésén, de legfeljebb 60 napon belül.
Az Önkormányzat 15 napon belül írásban tájékoztatja a támogatást igénylőt a döntésről. A tájékoztatás tartalmazza a támogatási döntést, pozitív döntés esetén a kedvezményezett által teljesítendő feltételeket és annak határidejét.

 1. Hiánypótlás lehetősége:

A pályázatok értékelése során egyszer van lehetőség hiánypótlásra. A pályázatok bontása folyamatosan történik. A Polgármester amennyiben megállapítja, hogy a pályázat formailag és tartalmilag nem felel meg a pályázati kiírásnak, úgy a pályázót 3 munkanapos határidő tűzésével, a hiányok tételes felsorolásával, hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlással érintett pályázat érvényes, amennyiben a pályázó a hiánypótlást határidőn belül teljes egészében teljesíti. A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó a hiánypótlást teljes egészében határidőn belül nem teljesíti. A határidő jogvesztő. A döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.

 1. A pályázatok értékelési szempontjai:

A pályázatokat Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága (PJGB) egy objektív értékelési szempontrendszer felállításával értékeli, amelynek során minden bizottsági tag a meghatározott szempontrendszer alapján pontszámhoz.

Értékelési szempontok:

 1. Szakmai tartalom
 2. Támogatással érintett FÓTI személyek száma, elérés-célcsoport
 3. A támogatás aránya az összköltséghez viszonyítva (költséghatékonyság, megalapozott költségvetés)
 4. Közérdek, közcél
 5. Partnerség/együttműködés
 6. A pályázat kidolgozottsága, az összeállítás igényessége, rendezettsége, áttekinthetősége
 7. Illeszkedik az Önkormányzati célokhoz

A szempontokat a bizottsági tagok 1-5 pontig terjedő skálán értékelik, amelyben az 1-gyenge, 5-kitűnő. Valamennyi értékelési szempont pontszámait összegzik, majd átlagolják a résztvevő bizottsági tagok számával.

A felállított értékelési eljárás a pályázatok objektív, arányos elbírálását eredményezi.

 1. A pályázat érvényességi feltételei:

Nem vehet részt a pályázaton, illetve az általa benyújtott pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, aki nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott valamely feltételnek, vagy vele szemben kizáró ok áll fenn.
Érvénytelen a pályázat, ha
• azt nem az e pályázati felhívásban meghatározott formanyomtatványon nyújtották be,
• valótlan adatot tartalmaz,
• a pályázat elkésett, illetve ahhoz nem csatolták a szükséges mellékleteket,
• a pályázó a hiánypótlási kötelezettségét határidőben nem teljesítette,
• a pályázó nem tartozik a pályázati kiírásban meghatározott igénylői körbe.
A benyújtott pályázat érvénytelenségét a Polgármester állapítja meg és erről – az ok megjelölésével – értesíti a pályázót.

Egy érdekkörbe tartozó pályázók közül egyadott rendezvénykör, rendezvénysorozat, program támogatására csak egy pályázó és csak egy pályázatot nyújthat be. Egy pályázó vagy egy érdekkörbe tartozó több pályázó általi több pályázat benyújtása esetén a pályázók valamennyi benyújtott pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.
Érvénytelennek kell tekinteni azt a pályázatot is, amelynek benyújtója korábban elnyert, Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatással határidőben megfelelően nem számolt el, és az elszámolásra határidő-hosszabbítást nem kapott.

 1. A pályázati támogatás összege, módja:

Pályázati keret:
Bruttó 1.700.000, – Ft, azaz bruttó Egymillióhétszázezer forint. A pályázati keretből egy pályázó a költségterve szerinti költségek 80 %-ig, de legfeljebb bruttó 300.000, – Ft, azaz Háromszázezer forint összeg erejéig részesülhet.
A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti automatikusan a kért támogatási összeg elnyerését.
A támogatás folyósítása a kedvezményezett fizetési számlájára történő kifizetéssel lehetséges.
A támogatás vissza nem térítendő.

 1. Az elnyert támogatás igénybevételének feltételei:

Az Önkormányzat a pályázat nyertesével írásban támogatási szerződést köt a döntéstől számított 30 napon belül, ettől Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete külön, egyedi döntésével eltérhet. A támogatási szerződésben rendelkezni kell a támogatás elszámolásáról és a támogatási összeg felhasználásának ellenőrzéséről.
Ha a nyertes pályázó három éven belül több alkalommal nyújt be támogatási igényt az Önkormányzathoz és létesítő okirataiban nem történt változás, elegendő nyilatkozni arról, hogy a korábban benyújtott okiratokban foglalt adatok nem változtak.
Azon nyilatkozatokat, dokumentumokat, melyeket a támogatási igényhez csatolták, és a nyilatkozat, dokumentum tartalma a befogadást követően további vizsgálatot nem igényel, azok ismételt benyújtása a támogatási szerződés megkötéséhez nem szükséges.
Ha a nyertes pályázó mulasztásából az Önkormányzat által meghatározott határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti, ettől Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete külön, egyedi döntésével eltérhet.

Kérjük a Tisztelt Pályázókat, figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és ügyeljenek a pályázati adatlap és tartozékai hiánytalan kitöltésére és benyújtására!


Facebook