Pályázat – üzlethelyiség bérbeadása (volt”Gesztenyés ABC”)
Pályázat – üzlethelyiség bérbeadása (volt”Gesztenyés ABC”)
2022.07.06.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜZLETHELYISÉGBÉRBEADÁSÁRA

Fót Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a lakások és helyiségek bérbeadására, elidegenítésére, valamint a hasznosítással összefüggő díjakra vonatkozó szabályokról szóló 21/2020(XI.30.) önkormányzati rendelet 78.§(2) bekezdése alapján egy fordulós, nyílt pályázatot hirdet a tulajdonában álló 2151 Fót, Erkel Ferenc tér 1. szám alatti, Fót belterület 2155 hrsz. alatt felvett ingatlanon található 42 m2 alapterületű helyiségcsoport („Gesztenyés” ABC) bérbeadására, felújítási kötelezettséggel:

 1. Az Ajánlatkérő megnevezése: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2. Az Ajánlatkérő székhelye: 2151Fót, Vörösmarty tér 1.
 3. Az Ajánlatkérő képviselője: Dr. Vass György polgármester
 4. Az Ajánlatkérő egyéb adatai: Tel:27/535-375,27/358-232.
 5. A bérbe adni kívánt üzlethelyiség adatai:

⦁ Az üzlethelyiség címe: 2151 Fót, Erkel Ferenctér1.
⦁ Alapterülete: 42 m2

 1. A bérbe adni kívánt üzlethelyiség egyéb műszaki jellemzői:

A bérlemény közműellátottsága: víz, gáz, áram. A bérlemény felújításra szoruló műszaki állapotú, a tervezett használati módnak megfelelő felújítása a leendő bérlő feladata. A felújítási munkálatok költsége a leendő bérlőt terhelik. Az előírt kivitelezési munkálatokat és várható költségét a pályázati dokumentáció tartalmazza.

 1. Az Ajánlatkérő által, a bérlet tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezések:

⦁ A bérbeadás tervezett időtartama: 5 év határozott idő
⦁ A nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötésekor a helyiség bérletével kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek teljesítésének biztosítására, háromhavi bérleti díjjal megegyező mértékű óvadékot köteles a bérbeadónak megfizetni. Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor visszajár, amennyiben a bérlőnek sem bérleti díj, sem közmű szolgáltatási díjhátraléka nincs, valamint a bérleményt bérbeadó részére újrahasznosítható állapotban adja át.
⦁ Az Ajánlatkérő pályázati biztosíték meg fizetését nem írja elő.

 1. A pályázat benyújtásának helye és ideje: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán 2022. július 6. (szerda) 8.00 órától 2022. július 21. (csütörtök) 10.00 óráig.
 2. A részvétel feltételei:

A pályázat nyilvános, azon minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részt vehet, akinek köztartozása és az Önkormányzattal, valamint az Önkormányzat intézményeivel és gazdasági társaságaival szemben lejárt határidejű tartozása nincsen.

 1. A pályázat benyújtásának módja, szabályai:

⦁ Az Ajánlattevő pályázatát zárt borítékban, Dr. Vass György polgármesternek címezve, legalább kettő példányban nyújthatja be (1 eredeti példány, egyszerű másolat). A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

⦁ „Fót 2155 hrsz-ú, Fót Erkel Ferenc tér 1. szám alatti volt „Gesztenyés
ABC” bérbevétele”
⦁ „Pályázattételi határidő: 2022.július 21. 10.00 óra”
⦁ „A pályázati határidő előtt nem bontható fel!”

⦁ Az Ajánlattevő képviselője az 1. eredeti példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemély esetén eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva kell a pályázat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással).
⦁ Az Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
⦁ Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő pályázata a Pályázati Felhívás, vagy a Pályázati Dokumentáció valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő pályázatát érvénytelennek tekinti.

⦁ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen pályázati felhívás keretein belül összeállított pályázatukat úgy kell benyújtaniuk, hogy a pályázat a pályázati felhívás 8. pontjában meghatározott határnapig igazoltan beérkezzék, vagy az Ajánlatkérő Képviselő-testülete és a nevében eljáró munkaszervezete, Fót Város Önkormányzatának számára rendelkezésre álljon (személyes, vagy meghatalmazott útján történő benyújtás).

 1. A pályázatnak tartalmaznia kell:

⦁ a pályázó (bérbevételre ajánlattevő) nevét;
⦁ a pályázó által megajánlott havi nettó bérleti díj összegét;
⦁ pályázó által a helyiségben folytatni kívánt tevékenység megnevezését;
⦁ a jognyilatkozat tételére jogosult vezető nyilatkozatait arról, hogy
a) elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket;
b) a megajánlott bérleti díjon kívül, a közüzemi díjak fizetésére is kötelezettséget vállal;
c) elfogadja a bérleti díjak minden év január 1-jei határnappal, a KSH
által megállapított fogyasztói árindex mértékével történő emelhetőségét;
d) elfogadja, hogy a szerződés hatálya alatt, vagy annak lejártakor, az
Ajánlatkérő nem járul hozzá a jogviszony átruházásához, a helyiséget térítés-
és cserehelyiség biztosítása nélkül veszi vissza.
e) elfogadja a pályázati dokumentációban szereplő felújítási kötelezettség
feltételeit
⦁ a vállalkozói igazolvány, illetve – gazdasági társaság esetében – 30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát és hitelesített aláírási címpéldányt
⦁ A számlavezető pénzintézettől származó igazolás arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattevő számláján az ajánlat beadásának napját megelőző 1 évben 90 napot meghaladó kiegyenlítetlen tartozás, továbbá sorban állás nem volt;
⦁ NAV által kiállított, az ajánlat beadásának napjától számított 30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs köztartozása, vagy a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában való szerepeltetés igazolása.

 1. A beérkezett pályázatok felbontásának helye és ideje: Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala,Városüzemeltetési Osztály (2151 Fót, Kossuth u. 1.) 2022. július 21. 10.00 óra.
 2. A pályázatok értékelésének módja:

⦁ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a nyertes pályázóval a bérleti szerződést – a pályázati eredmény alapján létrejött bérbeadói nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül – köti meg. A pályázat nyertesének visszalépése esetén, a helyiség bérleti jogát a második legmagasabb összegű bérleti díjat megajánló ajánlattevő szerzi meg.
⦁ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlatkérő a jelen felhívás keretein belül benyújtott pályázatokat először formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat pedig az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempontok szerint értékeli, bírálja el.
⦁ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlattevő a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, a nyertes pályázóval – a felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalma, továbbá Fót Város Önkormányzatának érvényes Versenyeztetési szabályzata, valamint a lakások és helyiségek bérbeadására, elidegenítésére, valamint a hasznosítással összefüggő díjakra vonatkozó szabályokról szóló 21/2020. (XI.30.) számú önkormányzat rendeletkeretein belül – köti meg a bérleti szerződést.
⦁ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlatkérő a bérbe adni kívánt bérleményt a nyertes pályázóval kölcsönösen kialkudott határnapon és eljárásrend szerint adja birtokba.

 1. A pályázatok értékelésének szempontja:

⦁ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelenpályázati felhívás tárgyát képező bérlemény hasznosítása tekintetében nyertes ajánlattevő: a legmagasabb összegű havi bérleti díjat ajánló (nettó Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA bontásban).
⦁ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a bérleményre benyújtott pályázatokban a havi bérleti díj meghatározásánál legalacsonyabb összegként nettó 50.000 Ft (azaz ötvenezer forint nettó összeg + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA) havi bérleti díj jelölhető meg.
⦁ Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az Ajánlattevőket, hogy a bérleti díj összege a KSH által közzétett infláció százalékával emelkedik évente.
⦁ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó pályázatában meg kell jelölnie:
⦁ a pályázat tárgyát képező bérleményt,
⦁ a pályázat tárgyát képező bérlemény bérletére ajánlott ellenértékét (bérleti díj havimértékét, nettó forint + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA bontásban), továbbá
⦁ a bérlő által fontosabbnak tartott (bérleti) szerződéses rendelkezéseket, szerződéses vállalásokat.
⦁ Az Ajánlattevő pályázatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 (azaz hatvan) napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a jelen pályázati felhívás részeként kiírt pályázatot eredménytelennek minősíti.

 1. A helyiség megtekinthető:

A bérlemény – előzetes telefonos egyeztetés után – a helyszínen megtekinthető: 2022. július 06-tól 2022. július 20. napjáig munkanapokon, hivatali ügyfélfogadási időben.
Kapcsolattartó személy: Nikovits Tamás vagyongazdálkodási ügyintéző (Tel.:27/535-375, 9121-es mellék)

 1. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályán, Nikovits Tamás vagyongazdálkodási ügyintézőnél (2151 Fót, Kossuth utca 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 06-27/535-375 mellék: 9121-es telefonszámon.

 1. Az Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést. Záradék:
  A jelen ajánlattételi felhívást Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott 123/2022. (VI.23.) számú határozatával került elfogadásra és jóváhagyásra.

Fót, 2022. július 06.


Facebook