<strong>Pályázati felhívás az 1988/A/1 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére</strong>
Pályázati felhívás az 1988/A/1 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére
2023.06.30.

Fót Város Önkormányzata kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában álló Fót 1988/A/1 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Fót Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Fót belterület 1988/A/1, természetben Fót Tessedik Sámuel u. 35/A. számú lakás megnevezésű Vt-4 övezetbe tartozó, per- és tehermentes, üres ingatlan pályázat útján történő értékesítésére:

A pályázat kiírására Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének Z/152/2021. (VII.08.) számú határozata alapján kerül sor.

Az ingatlan adatai:

FunkcióAlapterületSzobaszámkomfortfokozatKikiáltási árPályázati biztosíték
lakás44 m21komfortos15.200.000 Ft1.520.000 Ft

A pályázati eljárásra történő jelentkezés határideje:
2023. június 30. (péntek) 8:00 órától – 2023. július 31. (hétfő) 10:00 óráig

Fót Város Önkormányzata a pályázatot kétfordulós, nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában (magánszemély esetén két tanú aláírásával, gazdasági társaság esetén cégszerű aláírással) lehet benyújtani.

A kikiáltási ár az ingatlan forgalmi értéke. A pályázó által megajánlott vételár a kikiáltási árnál alacsonyabb összeg nem lehet.

I. forduló: Pályázat benyújtása (prekvalifikációs szakasz)

II. forduló: Versenytárgyalási szakasz

I. Forduló (prekvalifikációs szakasz)

A pályázat benyújtása:

 • A pályázatot helyrajzi szám megjelölésével lehet benyújtani.
 • A részletes tájékoztatót a titoktartási nyilatkozat ellenében lehet átvenni.
 • Az irányadó eladási ár összege: 15.200.000 Ft, azaz tizenötmillió-kettőszázezer forint

A pályázati eljárás résztvevője lehet:

 • magyar állampolgár, illetve az a külföldi állampolgár, aki a rá vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelel, az ott meghatározott feltételeket teljesítette, a szükséges nyilatkozatokat és engedélyeket a pályázati anyagához csatolta, továbbá cégbíróságnál már bejegyzett, olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint minden gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja szerint  átlátható szervezetnek minősül és e jogszabályhely ba) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról nyilatkozatot tesz, valamint
 • , egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy, és bármely olyan személy, akinek részvételét, ill. ingatlanszerzési jogosultságát jogszabály nem zárja ki.

Aki:

 • a hirdetményben szereplő vagyontárgy vásárlására megjelölt határidőn belül a nyilvános eljárásban részt vesz;
 • a pályázatok beadására megállapított határidő lejártáig a hirdetményben meghatározott részvételi feltételeket teljesíti;

A II. fordulóban nem vehet részt, aki érvénytelen pályázatot adott be.
A kétfordulós pályázat nyertese az, aki a II. fordulóban a kikiáltási árhoz képest a legmagasabb vételi ajánlatot teszi.

 • A pályázatokat írásban, zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Fót 1988/A/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlására.”
 • A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó cégszerű aláírásával, illetve magánszemély esetén két tanú aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módon, hogy azoknak 2023.  július 31. 10.00 óráig kell beérkezniük a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2151 Fót, Vörösmarty tér 1. – Iktató iroda) vagy elektronikus úton a titkar@fot.hu felületre kell megküldeni jelszóval védetten tömörített állományban.

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.

 • A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést a vevő a pályázat kötöttségének lejárta előtt köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra Fót Város Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.
 • A vételár megfizetése az adásvételi szerződés aláírásától számított 60 napon belül, Fót Város Önkormányzata számlájára átutalással történik. A fizetési határidőről a Felek a versenytárgyalás során eltérően is megállapodhatnak. Teljesítés a teljes összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár vagy annak egy része fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni, a kifizetett vételár a pályázati biztosíték kivételével visszajár.
 • A nyertes pályázót terhelik az ingatlan átírásának teendői és költségeit is viselni köteles. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.
 • A kiíró pályázati biztosítékként 1.520.000 Ft, azaz egymillió-ötszázhúszezer forint megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pályázat felbontásáig kell a Fót Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15731096 számú számlájára átutalással teljesíteni. Amennyiben a pályázati biztosíték fenti határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat érvénytelen.

A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képezi és foglalóként funkcionál a szerződés megkötésétől kezdődően. A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték visszautalásra kerül a döntést követő nyolc munkanapon belül a pályázatban megadott számlaszámra. Elveszti a pályázó a pályázati biztosítékot, ha az értékelés előtt pályázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidő alatt a szerződést nem köti meg. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.

 • A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.

A Kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.

 • Ha a pályázó a Kiíró megállapítása szerint az ajánlatának lényegét nem érintő formai okok miatt érvénytelen ajánlatot nyújtott be, a Kiíró felhívására legfeljebb öt munkanap alatt pótolhatja a hiányokat a Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (III.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet 32. pontja szerint.
 • Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést.
 • A pályázaton értékesítendő ingatlan per- és tehermentes. Az ingatlanra a Magyar Államnak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

a) magánszemély esetén: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, személyi száma, adóazonosító jele

b) gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, cégjegyzék/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, adószáma, pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma

c) felolvasólap 

d) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról

e) nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről

f) nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és hogy a pályázó ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs.

g) nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg

h) nyilatkozatot a vagyonrendelet ismeretéről

i) nyilatkozatot a titoktartásról

j) szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet

k) nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszi, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van

l) a pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást

A pályázatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály iroda (2151 Fót, Kossuth u. 1.)
2023. július 31. (hétfő) 11.30 óra

A pályázatok elbírálásának időpontja:
A pályázat lezárultát követő 30 munkanapon belül.

Kiíró a pályázatokat bizalmasan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázati eljárásban résztvevőknek nem adhat.

A pályázókat 2023. augusztus 30. napjáig írásban értesítjük a pályázat eredményéről.

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személy:
Vargáné Bolyós Ildikó városüzemeltetési osztályvezető
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Kossuth utca 1.) Tel: +36-70-642-7412

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:

Az ingatlan – előzetes telefonos egyeztetés után – megtekinthető: 2023. június 30. napjától 2023. július 28. napjáig munkanapokon, hivatali ügyfélfogadási időben.

Kapcsolattartó személy: Nikovits Tamás (Tel.: +36-70/670-8459)

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályán, Nikovits Tamás vagyongazdálkodási ügyintézőnél (2151 Fót, Kossuth utca 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 06-27/535-375 mellék: 9134-es telefonszámon.

Az ingatlan átadása:
A pályázatok elbírálását követően, az adás-vételi szerződés megkötésének időpontjában történik.


Fót, 2023. június 30.

Dr. Vass György
polgármester


Facebook