PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2595/1 SZ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2595/1 SZ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
2023.06.02.

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat résztulajdonában álló Fót 2595/1 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Fót Város Önkormányzatának ½ tulajdoni hányadában lévő, Fót 2595/1hrsz-ú szántó megnevezésű részben Gáp-4 építési övezetbe, részben Ev övezetbe tartozó, az alábbiak kivételével per- és tehermentes földrészlet pályázat útján történő értékesítésére:

– 40459/2010.06.22. bejegyző határozatszámon bejegyzett vezetékjog 2.059 nm nagyságú területre, jogosult ELMŰ HÁLÓZATI Kft.

– 41767/2010.07.08. bejegyző határozatszámon bejegyzett vezetékjog 2.782 nm nagyságú területre, jogosult ELMŰ HÁLÓZATI Kft.

– 33944/2/2012.02.24. bejegyző határozatszámon bejegyzett bányaszolgalmi jog 2.659 nm nagyságú területre, jogosult FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ Zrt.

Fót Város Önkormányzata a pályázatot kétfordulós, nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában (magánszemély esetén két tanú aláírásával, gazdasági társaság esetén cégszerű aláírással) lehet benyújtani.

I. forduló: Pályázat benyújtása (prekvalifikációs szakasz)

II. forduló: Versenytárgyalási szakasz

I. Forduló (prekvalifikációs szakasz)

A pályázat benyújtása

 • A pályázatot helyrajzi szám megjelölésével lehet benyújtani.
 • A részletes tájékoztatót a titoktartási nyilatkozat ellenében lehet átvenni. 
 • Fót Város Önkormányzata és a Tulajdonostárs a 2595/1 hrsz-ú ingatlant egyben kívánja értékesíteni, az önkormányzati tulajdonhányadra benyújtott ajánlatok érvénytelenek.
 • Az irányadó eladási ár összege: 13.500 Ft/m2+Áfa
 • A pályázaton részt vehet bármely személy, aki betartja a pályázat feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.
 • A kétfordulós pályázat nyertese a II. fordulóban az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.
 • A pályázatokat írásban, zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Fót 2595/1hrsz-ú ingatlan megvásárlására.”
 • A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó cégszerű aláírásával, illetve magánszemély esetén két tanú aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módon, hogy azoknak 2023. július 6. 10.00 óráig kell beérkezniük a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.- Iktató iroda)
  A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.
 • A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést a vevő a pályázat kötöttségének lejárta előtt köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra Fót Város Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.
 • A vételár megfizetése az adásvételi szerződés aláírásától számított 60 napon belül, Fót Város Önkormányzata számlájára átutalással történik. A fizetési határidőről a Felek a versenytárgyalás során eltérően is megállapodhatnak. Teljesítés a teljes összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár vagy annak egy része fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni, a kifizetett vételár a pályázati biztosíték kivételével visszajár.
 • A nyertes pályázót terhelik az ingatlan átírásának teendői és költségeit is viselni köteles. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.
 • A kiíró pályázati biztosítékként 352 millió Ft, azaz Háromszázötvenkettő millió Forint pályázati biztosíték megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pályázat felbontásáigkell a Fót Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15731096 számú számlájára átutalással teljesíteni. Amennyiben a pályázati biztosíték fenti határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat érvénytelen. A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képezi és foglalóként funkcionál a szerződés megkötésétől kezdődően. A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték visszautalásra kerül adöntést követő nyolc munkanapon belül a pályázatban megadott számlaszámra. Elveszti a pályázó a pályázati biztosítékot, ha azértékelés előtt pályázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidő alatt a szerződést nem köti meg. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.
 • A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.
 • Az ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadára külön nem nyújtható be ajánlat, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázónak legkésőbb a versenytárgyalás lezárását megelőző 10 napon belül hitelt érdemlően bizonyítania kell, hogy a Fót 2595/1 hrsz-ú ingatlan esetében a tulajdonostárssal is megkötötte a megállapodását.
 • A Kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.
 • Ha a pályázó a Kiíró megállapítása szerint az ajánlatának lényegét nem érintő formai okok miatt érvénytelen ajánlatot nyújtott be, a Kiíró felhívására legfeljebb öt munkanap alatt pótolhatja a hiányokat a Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet 4. melléklet 32. pontja szerint.
 • Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést.
 • A pályázaton értékesítendő ingatlan per- és tehermentes. A földrészletre a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Amennyiben a felolvasólapon szereplő pályázati kötelezettségvállalások 5 év átlagában nem teljesülnek, úgy a Kiíró a nettó vételi ár 30 %-ának megfelelő kötbért számol fel. A pályázó által vállalt kötelezettségek biztosítására a Kiíró a tulajdonjog bejegyzésétől számított 5 év időtartamra elővásárlási- és visszavásárlási jogot jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba. A pályázat nyertese köteles évenként beszámolni Kiíró részére a pályázati feltételek megvalósulásáról.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell apályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

a) magánszemély esetén: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, személyi száma, adóazonosító jele

b) gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, cégjegyzék/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, adószáma, pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma

c) felolvasólap 

d) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról

e)nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről

f) nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és hogy a pályázó ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs.

g) nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg

h) nyilatkozatot a vagyonrendelet ismeretéről

i) nyilatkozatot a titoktartásról

j) szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet

k) nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszi, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van

l) a pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást

A pályázatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal,
Városüzemeltetési Osztály 51. számú iroda (2151 Fót, Kossuth u. 1.)
2023. július 6. 11.30 óra

A pályázatok elbírálásának szempontja:

Részszempont Súlyszám
1.Vételár (bruttó Ft)70
2.5 évre tervezett helyi adó fizetési kötelezettség (a szerződéskötéstől számítva) (Ft)15
3.Tervezett beruházás megvalósulása (működési engedély várható megszerzése hónapban)5
4.Munkahelyteremtés (fő)5
5.Környezetkímélő beruházási cél5

Kiíró az 1., 2., 4., és 5. részszempontokra adott ajánlati elemeket a KH által kiadott útmutató (KÉ 2019. évi 227. szám) 1. számú melléklet A.1.ab) pont szerint pontozza. Kiíró a 3. pont szerinti részszempontot a KH által kiadott útmutató (KÉ 2019. évi 227. szám) 1. számú melléklet A.1.aa) pont szerint pontozza. Pontszámok: 1-10.

aa) Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat:

azaz

ab) Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

A lenti képlet az egyenes arányosítás egyik fajtáját jeleníti meg, melynek lényege, hogy a megajánlások közötti százalékos eltérést a ponttartományra vetítve képezi le.

azaz

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
max : a pontskála felső határa
min : a pontskála alsó határa
legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
legrosszabb : a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A pályázatok elbírálásának időpontja:
A pályázat lezárultát követő 30 munkanapon belül.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük!
A pályázókat 2023. augusztus 31. napjáig írásban értesítjük a pályázat eredményéről.

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személy:
Dr. Csízik Melinda Településfejlesztési Vezető,
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Kossuth utca 1.) Tel: 06-70-459-5219

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:
Az ingatlan belterületi telek, korlátozás nélkül megtekinthető.

Az ingatlan átadása:
A pályázatok elbírálását követően, az adás-vételi szerződés megkötésének időpontjában történik.

Fót, 2023. május …
Dr. Vass György
polgármester


Facebook