Sipos Pál ösztöndíj, Pályázati Felhívás
Sipos Pál ösztöndíj, Pályázati Felhívás
2023.03.29.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sipos Pál Ösztöndíj-támogatásra

Fót Város Önkormányzata az államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi támogatásokról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján Sipos Pál Ösztöndíj-támogatási pályázatot hirdet a 2023. évre vonatkozóan.

 1. A pályázat kiírója:

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi- és Gazdasági Bizottsága

 • A pályázat célja, pályázók köre:

Fót Város Önkormányzata elismeri és megbecsüli a város kiemelkedően tehetséges fiataljait, ezért a tanulók településhez kötődésének erősítése és a település szellemi értékeinek gyarapítása céljából ösztöndíj-támogatási rendszert hozott létre, Sipos Pál Ösztöndíj-támogatás elnevezéssel.

Az Önkormányzat – a pályázat névadójához méltóan – támogatásával kívánja biztosítani a jövő nemzedék tehetséges fiataljait tehetségük kibontakozásában, és segíteni a tehetség felismerését, hogy ösztönözze a fiatalokat a kreativitásra.

A pályázatra azok a Fót területén – a pályázat benyújtásakor – legalább két éve lakcímmel (lakó-, vagy tartózkodási hely) rendelkező általános iskolai tanulmányokat folytató felső tagozatos tanulók, vagy középiskolás tanulók jelentkezhetnek, akik két, lezárt tanulmányi félévben legalább 4,5 tanulmányi átlagot értek el, vagy a pályázat benyújtását megelőző lezárt tanulmányi félévben irodalom, zeneművészet, képző- és iparművészet, természet- és társadalomtudomány, sport, előadó művészet terén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, vagy eredményt ért el.

Kiemelkedő teljesítménynek, vagy eredménynek minősül

a)      a megyei, regionális, országos tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezés,

b)      a művészeti ágban elért dokumentált eredmény,

c)       az országos (sportági) szakszövetségek, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken elért 1-3. helyezés, valamint

d)      a pályázó tehetségét, alkotókészségét, kreativitását tanúsító, a közösség javára nyújtott kiemelkedő szakmai, szervezői, avagy művészi teljesítmény, alkotás.

 • A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. április 30. 24.00 óra.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton vagy személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktató Irodája, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1., vagy
 • elektronikusan a titkar@fot.hu e-mail címre.

A benyújtott pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell

 • a kitöltött pályázati adatlapot, vagy a pályázóra vonatkozóan a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért adatot,
 • szeptemberinél nem régebbi, a 2022/2023-as tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást,
 • a pályázat benyújtását megelőző két lezárt tanulmányi félév bizonyítványának másolatát vagy a KRÉTA rendszerből kinyomtatott értesítőt
 • kiemelkedő teljesítménynek, vagy eredménynek hitelt érdemlő igazolása (oklevél, díjazás, helyezés dokumentálása),
 • annak kifejtését, hogy a támogatás elnyerése miben segíti a további fejlődésben (max.1 oldal)
 • a pályázat keltét és pályázó általi aláírását,

A beérkezett pályázatok értékelését a Pénzügyi- Jogi és Gazdasági Bizottság végzi a pályázatok beérkezését követő 15 napon belül.

A pályázatokról Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt 2023. május 31 napjáig.

Az Önkormányzat 15 napon belül írásban tájékoztatja a támogatást igénylőt a döntésről. A tájékoztatás tartalmazza a támogatási döntést, pozitív döntés esetén a kedvezményezett által teljesítendő feltételeket és annak határidejét.

A pályázatok értékelése során egyszer van lehetőség hiánypótlásra. A pályázatok értékelését végző munkacsoport megállapítja, hogy a pályázat formailag és tartalmilag megfelel-e a pályázati kiírásnak. Amennyiben nem, úgy a pályázót 3 munkanapos határidő tűzésével, a hiányok tételes felsorolásával, hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlással érintett pályázat érvényes, amennyiben a pályázó a hiánypótlást határidőn belül teljes egészében teljesíti. A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó a hiánypótlást teljes egészében határidőn belül nem teljesíti. A határidő jogvesztő! A döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.

 • A pályázati támogatás összege, módja:

Évente legfeljebb 10 pályázó részesülhet támogatásban.

A Sipos Pál Ösztöndíj-támogatás összege pályázónként 100.000,- Ft évente.

Az ösztöndíj a nyertes pályázó kérelmére

a)      havonta tíz egyenlő részletben, vagy

b)      egyösszegben

folyósítható a pályázó, vagy törvényes képviselője részére.

A támogatás vissza nem térítendő.

Jelen pályázat keretében nyújtott támogatásra nem vonatkozik Fót város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi támogatásokról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet a támogatás felhasználására és ellenőrzésére vonatkozó szabályok.

 • A támogatás igénybevételének feltételei:

A Képviselő-testület pályázat elbírálásáról szóló döntését a Polgármester támogatói okiratba foglalja.

Nem vehet részt a pályázaton, illetve az általa benyújtott pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, aki nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott valamely feltételnek, vagy vele szemben kizáró ok áll fenn.

Érvénytelen a pályázat, ha

A benyújtott pályázat érvénytelenségét a jegyző állapítja meg és erről – az ok megjelölésével – értesíti a pályázót.

A pályázattal kapcsolatosan Nagyné Izsáki Renáta pályázatfelelősnél tud érdeklődni a 0627/535-365/9135 mellék telefonszámon.

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a pályázó nevének, születési helyének és idejének, valamint lakcímének a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 4. §-a alapján jogosult a kezelésére.

Kelt: Fót, 2023. március 29.

Pénzügyi, Jogi- és Gazdasági Bizottság


Facebook