Termőföld adás-vételi szerződés

Elővásárlási/haszonbérleti jog gyakorlása érdekében történő hirdetményi úton történő közlésre vonatkozó eljárás

 

Föld eladása esetén a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban:Földforgalmi tv.) 21.§. (1) bekezdés rendelkezése szerint a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlat alapján egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződést az elővásárlásra jogosultakkal hirdetményi úton közölni kell.A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a hirdetményi közlés ügyében a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

 

A hirdetményi közzétételi eljárás módja

 

 • a tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére a felek aláírásától számított 8 napon belül kérelmet kell benyújtani a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (továbbiakban Fétv.) meghatározott egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt.
 • a közzétételi kérelmet a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet mellékletében megjelölt formanyomtatványon kell benyújtani.

 

Csatolandó mellékletek

 

 • a szerződést négy eredeti példányban kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjéhez, amelyek közül egy példánynak a Földforgalmi tv. 8. §-a szerinti, és a Földforgalmi tv. végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon (biztonsági okmány) kiállítottnak kell lennie.
 • amennyiben az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, úgy a közzétételi kérelemhez kötelezően mellékelni kell az adásvételi szerződés szerinti vevő, vevők javára történő tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatvány jogi képviselő által kitöltött példányát is.
 • az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes.

Eljárási határidő

15 nap

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

 

A jegyző a közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adás-vételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 21.§ (2) bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat – az eladó és a vevő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot -, és ezt a kormányzati portálon közzé teszi. A jegyző a kifüggesztett adás-vételi szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját, a közlés kezdő napját és a Földforgalmi törvény 21.§ (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

Az eladó a közzétételi kérelmet az adás-vételi szerződés kifüggesztéséig írásban vonhatja vissza. A visszavonás iránti bejelentés alapján a jegyző a közzétételi kérelemhez csatolt iratokat visszaküldi az eladó részére.

Ha a visszavonás iránti bejelentés a szerződés kifüggesztését követően érkezik be, a visszavonás iránti bejelentésnek joghatása nincs, az a szerződés közlésének hatályát nem szünteti meg.

A jegyző az adás-vételi szerződést a 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról.

A hirdetményi úton történő közlés a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel történik a közzétételi kérelem beérkezését követő 15 napon belül. Ezzel egyidejűleg a jegyző a hirdetményi úton történő közlés tényéről elektronikus tájékoztatót tesz közzé a magyarorszag.hu kormányzati lapon.

A kifüggesztés időtartama 60 nap, az elővásárlásra jogosultak e 60 nap alatt tehetik meg adás-vételi szerződést elfogadó, vagy az elővásárlási jogról lemondó jognyilatkozatukat. Az elővásárlási jogról történő lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra jogosult a határnapig nem nyilatkozik. Az elővásárlásra jogosult a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át.

Az elfogadó nyilatkozat feltételei:

 • legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni,
 • meg kell jelölni az elővásárlási jogosultság jogalapját, illetve ha az törvényen alapul, akkor azt is, hogy az elővásárlásra jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az elővásárlási jogát,
 • tartalmaznia kell az előírt nyilatkozatokat,
 • csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat, valamint
 • az elővásárlásra jogosultak sorrendjében elsőbbséget élvezők esetén, hogy e célból gyakorolják elővásárlási jogukat.

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül az adás-vételi szerződéseket, az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait és a jognyilatkozatokról készített iratjegyzéket megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából, vagy az eladó részére, amennyiben az adás-vételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól.

Jogorvoslati lehetőség nincs

Vonatkozó jogszabályok

 

 • a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) sz. Kormányrendelet
 • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
 • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény

 

 

 

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzététele

Föld bérlése eseténa mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban:Földforgalmi tv.) 49.§. (1) bekezdés rendelkezése szerint a tulajdonos által elfogadott bérleti díj ajánlat alapján egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződést az előhaszonbérlőkre jogosultakkal hirdetményi úton közölni kell.A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a hirdetményi közlés ügyében a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

A hirdetményi közzétételi eljárás módja

 

 • a közzétételi kérelmet a haszonbérbeadónak kell benyújtania a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet mellékletében megjelölt formanyomtatványon.
 • amennyiben a haszonbérleti szerződéshez térképi kimutatás is tartozik, azt a közzétételi kérelemhez a haszonbérleti szerződésekkel együtt csatolni kell.
 • ha a haszonbérleti szerződés tárgyát osztatlan közös tulajdonban álló föld képezi, és a szerződés szerint a haszonbérleta földrészlet területének egészére jött létre, vagy földrészletnek csak egy meghatározott részére jött létre, de a Fétv. szerinti használati megosztásról szóló megállapodás alapján azt több tulajdonostárs adja haszonbérbe, a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.

 

Csatolandó mellékletek

 

 • a haszonbérleti szerződést három eredeti példányban kell benyújtaniA jegyző a haszonbérleti szerződést az előhaszonbéreltre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról.
 • a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes.

Eljárási határidő

15 nap

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

 

A jegyző a közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a haszonbérleti szerződések egyik anonimizált példányát közzéteszi a kormányzati portálon.

A jegyző a kifüggesztett haszonbérleti szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját, a közlés kezdő napját és a az előhaszonbérlettre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a haszonbérbeadó részére, ha a haszonbérleti szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából.

 

Jogorvoslati lehetőség nincs

 

Vonatkozó jogszabályok

 

 • a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) sz. Kormányrendelet
 • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
 • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény