Földek Hirdetményi Kifüggesztése

FÖLDEK HIRDETMÉNYI KIFÜGGESZTÉSE

A földforgalmi törvény (2013 évi CXXII. tv.) határozza meg, hogy mely földek tartoznak a törvény hatálya alá és ezáltal mely földek tekintetében van kifüggesztési kötelezettség.

Az ügyvéd előtt aláírt adás-vételi vagy a haszonbérleti szerződést az ügyvéd küldi tovább (8 napon belül) a mezőgazdasági igazgatási szerv felé.

A mezőgazdasági igazgatási szerv a Földforgalmi törvény 23. § (1) bekezdése szerinti előzetes vizsgálatot 15 napon belül lefolytatja, és amennyiben nem tagadja meg az adásvételi szerződés, haszonbérleti jóváhagyását, akkor elrendeli a szerződés hirdetményi úton történő közzétételét. Az erről szóló végzését közli a szerződő felekkel és az illetékes jegyzővel, utóbbi részére pedig megküldi a szerződés egy példányát is kifüggesztés céljából. (Mindez természetesen csak azokban az esetekben lehetséges, melyekben a Földforgalmi törvény 20. §-a nem zárja ki az elővásárlási jogot.)

Jóváhagyáshoz nem kötött adásvételi szerződés (állam és önkormányzati tulajdonú földek) esetében közvetlenül a jegyzőhöz kell megküldeni az adásvételi szerződést.

Az adás-vételi, valamint a haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlése a kormányzati portálon (https://hirdetmeny.magyarorszag.hu/) történő közzététellel valósul meg, tájékoztató jelleggel a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtábláján is kifüggeszthető az elektronikus közzététellel megegyező időtartamra.

Ez a kifüggesztési folyamat azt a célt szolgálja, hogy az esetleges elővásárlásra jogosultak (pl.: helyben lakó szomszéd, helyben lakó földműves) értesüljenek a szerződésben foglalt feltételekről, és ha érdekli, akkor jelezhesse vételi szándékát a Jegyzőnél.

Az elővásárlásra jogosultak sorrendje, és az elővásárlási jog gyakorlása 2013. évi CXXII. tv. 18. § (1) bek.
Az előhaszonbérletre jogosultak sorrendje, és az előhaszonbérleti jog gyakorlása 2013. évi CXXII. tv. 45. § (1) bek.

Az elővásárlási jog jogosultja 30 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adásvételi szerződésre, illetve 15 napon belül a haszonbérleti szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot.
A nyilatkozattételi határidő az adásvételi szerződésnek a kormányzati portálon történő közzétételét követő napon kezdődik.
Az elővásárlásra jogosult a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át.
A jegyző köteles az elfogadó jognyilatkozat személyes átvételekor az elővásárlásra jogosult személyazonosságát ellenőrizni az elfogadó jognyilatkozatban szereplő természetes személyazonosító adatoknak a személyazonosító okmányban foglalt adatokkal való összevetésével, továbbá az elővásárlásra jogosultat nyilatkoztatni arról, hogy az elfogadó jognyilatkozaton szereplő aláírását a saját kezű aláírásának ismeri el. Ha a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, ezt a tényt az elfogadó jognyilatkozaton az aláírásával igazolja, és azt átveszi.

Vonatkozó jogszabályok
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról