Közmeghallgatás
KÖZMEGHALLGATÁS – KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEK

 

2021 évi közmeghallgatás jegyzőkönyve

2021 évi közmeghallgatásra írásban érkezett kérdések/válaszok

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 25-én, (csütörtökön) 17:00 órától közmeghallgatást tart a

Vörösmarty Művelődési Házban (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

Tisztelettel várjuk Fót Város lakosságát és a helyi szervezetek képviselőit. A közmeghallgatás előtt lehetőségük van írásban is feltenni kérdéseiket, melyeket november 10-ig a forum@fot.hu e-mail címre várunk.

Hozzájáruló nyilatkozat_közmeghallgatás_Fót

Adatkezelési tájékoztató közmeghallgatáson részt vevők személyes adatinak kezeléséről


Adatkezelési tájékoztató

Fót Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 54. §-a alapján legalább évente egyszer közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. A kérdéseket, illetve javaslatokat tevő természetes személyek, valamint a jogi személyeket képviselő természetes személyek (a továbbiakban együttesen: Érintettek) személyes adatainak kezelése vonatkozásában Fót Város Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőnek minősül.

A fentiekre figyelemmel Adatkezelő az Érintettek részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő tájékoztatást adja.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel arra, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre, jelen adatkezelési tájékoztató formájában.

I. Az Adatkezelő

Neve:                                      Fót Város Önkormányzata

Székhelye:                              2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Képviseli:                               Dr. Vass György polgármester

Telefon:                                  +36 (27) 535-365

E-mail:                                   polgarmester@fot.hu

Weboldal:                               www.fot.hu

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

név: Perfectus Consilium Kft.

elérhetőség: adatvedelem@fot.hu

II. Az adatkezelő elérhetősége

Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást:

  • Ügyfélfogadási időben személyesen

hétfői napon 08.00-12.00 és 13.00-17.00 óra;

keddi, szerdai és csütörtöki napon 08.00-12.00 és 13.00-16.00;

pénteki napon 08.00-12.00 óra közötti időben.

  • Elektronikus úton a titkar@fot.hu e-mail címen, vagy FOTONK  rövidített elnevezésű Hivatali Kapura küldött küldemény útján.
  • Postai úton a 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. címen.

III. Az adatfeldolgozók

Adatkezelő munkaszervezeteként a közmeghallgatás előkészítésével, valamint a feltett kérdések és javaslatok megválaszolásával összefüggésben a személyes adatok teljes köre vonatkozásában:

Neve:                                      Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye:                              2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Képviseli:                               Dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző

Telefon:                                  +36 (27) 535-365

E-mail:                                   jegyzo@fot.hu

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal által használt ASP IRAT szakrendszerben iktatott ügyiratokban található személyes adatok vonatkozásában:

Neve:                                     Magyar Államkincstár

Képviselője:                           Bugár Csaba elnök

Székhelye:                              1054 Budapest, Hold utca 4.

Telefon:                                  +36 (1) 327 36 00

E-mail:                                    info@allamkincstar.gov.hu

A közmeghallgatáson rögzített videofelvétel önkormányzati honlapon és a YouTube platformon történő internetes közzétételével kapcsolatosan a jelen adatkezelési tájékoztató V.2. pontjában rögzített személyes adatok vonatkozásában:

Az Önkormányzati honlap (www.fot.hu) tárhelyszolgáltatását biztosítja:

Neve:                                      Magyar Hosting Kft.

Székhely:                                1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cégjegyzékszám:                   01-09-968314

Adószám:                               23495919-2-41

E-mail cím:                             info@mhosting.hu

Weboldal:                               https://www.mhosting.hu/

A YouTube platform üzemeltetője:

Neve:                                      Google Ireland Limited

Székhelye:                              Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland

Kapcsolat:                              https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=637703151582785693-213303134&hl=hu&rd=1

Az önkormányzati levelezőrendszert üzemeltetése tekintetében – figyelemmel a forum@fot.hu email címre küldött kérdések kezelése kapcsán-: 

Neve:                                      Melius-Group Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:                              1089 Budapest, Orczy út 40. 1/20.

Adószáma:                             24361402-2-42

Cégjegyzékszáma:                  01-09-390594

Telefonszám:                          +36 (1) 445-2045

Email:                                     info@melius-group.hu

A közmeghallgatás videofelvételre történő rögzítését, önkormányzati honlapra történő közzétételét a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal rendszergazdája végzi.  

IV. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Mötv. 54. §-ában részletezettek alapján a közmeghallgatás – mint közérdekű feladat – lebonyolítása, az állampolgári véleménynyilvánítás szabadságának biztosítása, valamint az Érintettek által feltett kérdések, illetve javaslatok kivizsgálása, az azokra történő válaszadás.

Az adatkezelés célja továbbá a közmeghallgatás nyilvánosságára vonatkozó előírások biztosítása az ott elhangzottak nyilvánosságra hozatalával, melyet az Adatkezelő a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv közzétételével, valamint a közmeghallgatásról készült videofelvétel nyilvánosságának biztosításával valósít meg. Az adatkezelés ezen célja kizárólag az Érintett kifejezett és egyértelmű hozzájárulásával valósul meg.

V. A kezelt adatok köre

V.1. Adatkezelő a feltett kérdések, illetve javaslatok kivizsgálása, valamint az azokra történő válaszadás céljából kezeli:

a)    az Érintett teljes nevét;

b)    az Érintett lakcímét;

c)    jogi személyt képviselő Érintett esetében a képviseleti minőségre vonatkozó információkat;

d)    az Érintett aláírását;

e)    a felszólalás sorszámát;

f)    a felszólalásban esetlegesen megjelenő személyes és személyhez köthető adatokat;

g)    a forum@fot.hu e-mail címre beérkező elektronikus küldemények tekintetében az Érintett email címét; az e-mail címben vagy annak tartalmában megjelenő valamennyi személyes adatát.

A fentiekben felsorolt személyes adatokat az Adatkezelő közvetlenül az Érintettől szerzi be. A személyes adatok kezelése nélkül Adatkezelő nem képes eleget tenni az Mötv. 54. §-ában fogalt kötelezettségének, miszerint az elhangzott javaslatra, kérdésre választ kell adnia.

V.2. Adatkezelő a közmeghallgatás nyilvánosságának biztosítása céljából kezeli:

a)    az Érintett teljes nevét;

b)    az Érintett lakcímét;

c)    jogi személyt képviselő Érintett esetében a képviseleti minőségre vonatkozó információkat;

d)    a felszólalás sorszámát;

e)    a felszólalásban esetlegesen megjelenő személyes és személyhez köthető adatokat;

f)    az Érintett képmását;

g)    az Érintett fizikai, fiziológiai megjelenése, biometrikus adatát – úgymint arckép, illetve esetleges testi fogyatékossága;

h)    az Érintett magtartása, cselekvése, viselkedési jellemzőit;

  1. az Érintett hangját, hangszínét, nyelv-és szóhasználatát, esetlegesen beszédhibájával, tájszólásával, egyéb beszédsajátosságaival kapcsolatos adatokat;

j)     az elkészített videofelvétellel megszerezhető egyéb adatokat (tartózkodási hely, tartózkodási idő, a felvétel alapján levonható egyéb következtetés).

A fentiekben felsorolt személyes adatokat Adatkezelő közvetlenül az Érintettől szerzi be. A kezelt személyes adatok körének meghatározása az Érintett joga. Amennyiben az Érintett nem bocsátja a fenti adatokat e célból az Adatkezelő rendelkezésére, úgy joghátrány nem éri, Adatkezelő a személyes adatok kezelése nélkül is eleget tud tenni a közmeghallgatás nyilvánossága biztosítására vonatkozó előírásoknak.

VI. Az adatkezelés jogalapja

A jelen adatkezelési tájékoztató V.1. pontjában felsorolt adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének e) pontja, tekintettel arra, hogy az adatkezelés közérdekű, illetve az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, figyelemmel a Mötv. 54. §-ában foglalt kötelezésre.

A jelen adatkezelési tájékoztató V.2. pontjában felsorolt adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének a) pontja, tekintettel arra, hogy az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy konkrét célból történő kezeléséhez.

VII. Adatkezelés időtartama

Az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató V. pontjában megjelölt személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározott ideig kezeli. A jelen adatkezelési tájékoztató kiadásakor hatályos szabályozás szerint ezen adatok nem selejtezhetőek, az irattárba kerülést követő 15 év megőrzési idő lejáratakor közérdekű archiválás céljából az illetékes levéltárnak átadandóak.

VIII. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal

A kezelt adatok teljes körének megismerésére jogosult szervek: bíróság, ügyészség, a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, nemzetbiztonsági szolgálatok, adóhatóság. Részükre, írásos megkeresés alapján (megfelelő jogalap esetén), az általuk folytatott eljárásban történő hivatalos felhasználás végett az Adatkezelő köteles a kért adatokat továbbítani, rendelkezésre bocsátani.

Harmadik személy részére történő Adattovábbításra a jelen adatkezelési tájékoztató V. pontjában foglalt adatok vonatkozásában a fentieken túlmenően nem kerül sor.

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató V.1 pontjában meghatározott személyes adatokat főszabály szerint nem hozza nyilvánosságra.

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató V.2. pontjában meghatározott személyes adatokat az Érintett hozzájárulása esetén az Érintett maga szolgáltatja. A nyilvánosságra hozatal a közmeghallgatás adatfeldolgozó útján, videofelvétellel történő rögzítésével, valamint a felvétel közzétételével valósul meg.

IX. Az adatok kezelésének módja

Adatkezelő a birtokába kerülő személyes adatokat manuálisan kezeli, tehát nem végez automatizált adatkezelést.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. Adatkezelő az adatvédelmi előírásoknak történő megfelelést valamennyi szerződéses partner adatfeldolgozója esetében elvárja, vagy adatfeldolgozói szerződés megkötésére intézkedett.

X. Az Érintett jogai

X.1. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13.-14. cikk)

/Valamennyi jogalap esetében./

Amennyiben a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó alapvető információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az esetleges adattovábbítási műveletekről. Adatkezelő ezen felül köteles az Érintettet az adatai kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatni, így többek között az adattárolás időtartamáról, az Érintettet megillető jogokról, valamint a hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

Adatkezelő az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését jelen Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Érintett részére az adatkezelési művelet megkezdése előtt történő átadásával biztosítja.

X.2. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)

/Valamennyi jogalap esetében./

Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogszerűen végzi-e.

X.3. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

/Valamennyi jogalap esetében./

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni. E jog értelmében az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt hiányos vagy pontatlan személyes adatainak helyesbítésére azzal, hogy ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükségessé válik.

X.4. A törléshez – elfeledtetéshez – való jog (GDPR 17. cikk)

/Kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztató V.2. pontjában felsorolt személyes adatok vonatkozásában érvényesíthető!/

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését kérni. E jog gyakorlása feljogosítja az Érintettet arra, hogy kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését, amennyiben azok további kezelésére nincs megfelelő ok. Az Érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatainak törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a magyar jog alapján az Adatkezelő köteles az Érintett személyes adatait törölni. Adatkezelő ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az Érintett megfelelően tájékoztatni köteles.

X.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

/Valamennyi jogalap esetében./

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az Adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, és az Érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban az esetben is, amikor vitatja az Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát.

X.5. A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

/Kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztató V.1. pontjában felsorolt személyes adatok vonatkozásában érvényesíthető!/

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga az Érintettet minden olyan esetben megilleti, amikor úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Az érintett abban az esetben is tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából kezeli.

X.6. Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

/Kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztató V.2. pontjában felsorolt személyes adatok vonatkozásában érvényesíthető!/

Az Érintett jogosult bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor az Érintett személyes adatainak kezelése az Érintett hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha az Érintett hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos szolgáltatásokat az Adatkezelő nem tud számára nyújtani, és amennyiben ez releváns, az Adatkezelő erről a hozzájárulás visszavonásakor ad tájékoztatást. Érintett ezen jogának gyakorlása nem érinti az Adatkezelő által más jogalap alapján kezelt személyes adatok további kezelését.

XI. Tájékoztatás jogérvényesítési lehetőségekről

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha panasza kivizsgálása vagy a kivizsgálására irányadó határidő eredménytelen eltelte esetén továbbra is sérelmezi, ahogy az Adatkezelő az adatait kezeli, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van továbbá adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújt be keresetet.

Az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon.

Fót, 2021. november 22.

Dr. Vass György