Lakcímbejelentés és lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés

 

Lakcímbejelentés és lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés

A Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A polgár lakóhely létesítését, vagy annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál jelentheti be. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a lakcímbejelentés ügyében a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

A lakcímbejelentés ügyintézésének módja

 

  • kitöltött lakcímbejelentő lap szükséges, melyet a szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek saját kezűleg alá kell írnia (nincs szükség a szállásadó általi hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja, vagy ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult).
  • korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele
  • amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott személyazonosságot igazoló hatósági igazolványa, lakcímigazolványa, meghatalmazás az ügyintézésre vonatkozóan, valamint a kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt lakcímbejelentő lap

 

Csatolandó mellékletek

 

  • illetékmentes

 

Eljárási határidő

 

A lakcímbejelentés ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

 

A lakcímbejelentés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapja alapján a jegyző megbizonyosodik a szállásadói jogosultságról. A hiánytalanul kitöltött, és aláírt lakcímbejelentő lap átvételi elismervény példányát visszaadja az ügyfélnek, majd a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban rögzíti a változást, ezt követően továbbítja a bejelentő lapot a Dunakeszi Okmányiroda felé a lakcímkártya kinyomtatásának céljából. A nyomtatást követően az okmányiroda a kívánt címre postázza az ügyfél lakcímkártyáját.

 

Döntés elleni jogorvoslat

 

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. A fellebbezést a döntés közlését követő 15 napon belül az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – a Pest Megyei Kormányhivatal bírál el. A fellebbezési eljárás illetéke 5 000 Ft.

 

Vonatkozó jogszabályok

 

  • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
  • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • Az eljárás az illetékről szóló 1990. évi XCIII tv.

Amit érdemes még tudni:

Kell-e a lakás tulajdonosának/haszonélvezőjének a hozzájárulása a bejelentéshez?

 

Igen, a lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának/haszonélvezőjének vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása (szállásadói hozzájárulás) szükséges. A szállásadó általi hozzájárulásra azonban nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja.

 

A személyazonosító igazolvány mellett milyen okmánnyal lehet igazolni a személyazonosságot? 

 

Érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély, jogerős bevándorlási engedély, okmány, érvényes úti okmány, menekültkénti, vagy oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat.