Pályázat – 3708/2 hrsz-ú belterületi ingatlan tulajdonrész értékesítés
Pályázat – 3708/2 hrsz-ú belterületi ingatlan tulajdonrész értékesítés
2021.10.06.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat 16726/47926-od résztulajdonában lévő, Fót  3708/2 hrsz-ú belterületi ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítésére.

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Fót Város Önkormányzatának, 16726/47926-od tulajdoni hányadban osztatlan közös tulajdonában lévő, Fót 3708/2 hrsz-ú,  kivett beépítetlen terület megnevezésű, Gksz-2 építési övezetbe illetve Zkp-2 övezetbe tartozó ingatlan per- és tehermentes önkormányzati tulajdonrészének pályázat útján történő értékesítésére. Tulajdonostárs tulajdonrésze a tulajdon lap szerinti terhek vannak bejegyezve. Fót Város Önkormányzatának a telekre elővásárlási joga van.

Fót Város Önkormányzata a pályázatot kétfordulós, nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (magánszemély esetén két tanú aláírásával, gazdasági társaság esetén cégszerű aláírással) lehet benyújtani.

I. forduló: Pályázat benyújtása (perkvalifikációs szakasz)

II. forduló: Versenytárgyalási szakasz

I. Forduló (perkvalifikációs szakasz) Pályázat benyújtása

A pályázatot helyrajzi szám megjelölésével lehet benyújtani.

A részletes tájékoztatót a titoktartási nyilatkozat ellenében lehet átvenni.

 • Az irányadó eladási ár összege:

Fót 3708/2 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlan 16726/47926-od tulajdonrésze: bruttó 8.000.-Ft/m2 (azaz: bruttó nyolcezer forint/négyzetméter)

 • A pályázaton részt vehet bármely személy, aki betartja a pályázat feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.
 • A kétfordulós pályázat nyertese a II. fordulóban a legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.
 • A pályázatokat írásban, zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Fót 3708/2 hrsz-ú ingatlan 16726/47926-od tulajdonrésze megvásárlására.”
 • A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó cégszerű aláírásával, illetve magánszemély esetén két tanú aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módon, hogy azoknak 2021. október 29. 10.00 óráig kell beérkezniük a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) (Iktató iroda)

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.

 • A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést a vevő a pályázat kötöttségének lejárta előtt köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra Fót Város Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.
 • A vételár megfizetése egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül, Fót Város Önkormányzata számlájára, átutalással történik. A teljesítés, az összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni, a kifizetett vételárrész a pályázati biztosíték kivételével visszajár.
 • A nyertes pályázót terhelik az ingatlan átírásának teendői és költségeit is viselni köteles. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.
 • A kiíró pályázati biztosítékként 5.000.000.-Ft, azaz ötmillió forint pályázati biztosíték megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pályázat felbontásáig kell a Fót Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15731096 számú számlájára átutalással teljesíteni. Amennyiben a pályázati biztosíték fenti határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat érvénytelen. A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képezi és foglalóként funkcionál a szerződés megkötésétől kezdődően. A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték visszautalásra kerül a döntést követő nyolc munkanapon belül a pályázatban megadott számlaszámra. Elveszti a pályázó a pályázati biztosítékot, ha az értékelés előtt pályázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidő alatt a szerződést nem köti meg. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.
 • A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.
 • A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.
 • A kiírásban szereplő tulajdoni hányadnál kisebb részarányra pályázatot benyújtani nem lehet, az ilyen pályázat érvénytelen.
 • Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést.

A pályázaton értékesítendő ingatlan önkormányzati tulajdonrésze per- és tehermentes. Társtulajdonos tulajdonrészére a tulajdoni lapon szereplő terhek vannak bejegyezve. A földrészletekre a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

 1. magánszemély esetén: név, születési év, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, személyi száma, adóazonosító jele
 2. gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, cégjegyzék/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, adószáma, pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma
 3. a megajánlott bruttó vételárat
 4. nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról
 5. nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről
 6. nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és, hogy a pályázó ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs.
 7. nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg
 8. nyilatkozatot az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) ismeretéről
 9. nyilatkozatot a titoktartásról
 10. szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet
 11. nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszi, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van
 12. a pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást

Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerződés-tervezetet is csatoljon pályázatához.

A pályázatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály 51. számú iroda (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

2021. október 29. 10.30 óra

A pályázatok elbírálásának időpontja:

A kétfordulós pályázat lezárultát követő 30 munkanapon belül.

 • A pályázatokat bizalmasan kezeljük!

A pályázókat írásban értesítjük a második szakaszon való részvételről, illetve a pályázat eredményéről.

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személy:

Kiszely Zoltán vagyongazdálkodási szakreferens, Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Tel: 06-535-365/9121

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:

Az ingatlan belterületi telek, korlátozás nélkül megtekinthető.

Az ingatlan átadása:

A pályázatok elbírálását követően, az adás-vételi szerződés megkötésének időpontjában történik.

                                                                                                                        Dr. Vass György

                                                                                                                           polgármester


Facebook