Pályázat – Vörösmarty tér 5. belterületi ingatlan és ingatlanra tervezett Fóti Fátyol Üzletház tervei
Pályázat – Vörösmarty tér 5. belterületi ingatlan és ingatlanra tervezett Fóti Fátyol Üzletház tervei
2024.06.03.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzata kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában álló
Fót 1123/1 hrsz.-ú, természetben 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti belterületi ingatlan és az ingatlanra tervezett Fóti Fátyol Üzletház tervei értékesítésére

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Fót Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadában lévő, Fót 1123/1 hrsz.-ú, kivett áruház megnevezésű, 4642 m2 területű, Vt-1 építési övezetbe tartozó, az alábbiak kivételével per-, igény- és tehermentes földrészlet pályázat útján történő értékesítésére:

– 36089/2012.04.16. bejegyző határozatszámon bejegyzett vezetékjog 247 nm nagyságú területre, jogosult ELMŰ HÁLÓZATI Kft.

– 38224/2010.05.26. bejegyző határozatszámon bejegyzett vezetékjog 10 nm nagyságú területre, jogosult ELMŰ HÁLÓZATI Kft.

A pályázat kiírására Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének106/2024.(V.31.) számú határozata alapján kerül sor.

Fót Város Önkormányzata a 1123/1 hrsz-ú ingatlant és az ingatlanra tervezett Fóti Fátyol Üzletház terveit együtt kívánja értékesíteni, az alábbi kikötésekkel:

Egyéb jellemzők:

A Fátyol Üzletház építési engedélyezési tervei elkészültek, ám a HÉSZ módosítást követően kerülnek engedélyeztetésre, mivel a tervek a HÉSZ módosítás figyelembevételével készültek. A kiviteli terveket az ingatlan értékesítését követően készíti el a tervező.

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 1/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelete szerint meghatározott közterület használati díj fizetése esetén a parkolószám növelhető az önkormányzati területeken kialakított parkolókkal.

A pályázat nyertesével adásvételi előszerződés köt a Kiíró, a HÉSZ véglegessé válását követően pedig végleges adásvételi szerződést.

A nyílt eljárás két fordulója:

I. forduló: Pályázat benyújtása (prekvalifikációs szakasz)

II. forduló: Versenytárgyalási szakasz

I. Forduló (prekvalifikációs szakasz)

A pályázat benyújtása:

 1. A pályázatot helyrajzi szám megjelölésével lehet benyújtani.
 2. A részletes tájékoztatót (tenderfüzetet) a titoktartási nyilatkozat és a pályázati biztosíték megfizetése ellenében lehet átvenni.
 3. Fót Város Önkormányzata a 1123/1 hrsz-ú ingatlant és az ingatlanra tervezett Fóti Fátyol Üzletház terveit (Felmérési dokumentáció, Vázlatterv, Engedélyezési terv, Kiviteli terv) együtt kívánja értékesíteni. Az irányadó eladási ár összege: 373.365.000- Ft + Áfa azaz háromszázhetvenhárommillió-háromszázhatvanötezer forint + ÁFA.
 4.  A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani, a pályázó cégszerű aláírásával, illetve magánszemély esetén két tanú aláírásával, magyar nyelven, oly módon, hogy azoknak 2024. 07. 04. napja 10.00 óráig kell beérkezniük elektronikus úton a varga.agnes@fot.hu e-mail címre. A pályázatokat jelszóval védetten, tömörített állományban, a pályázati e-mailhez mellékletként csatolva kell megküldeni. A pályázati e-mail jelszóval nem védett része nem tartalmazhat semmilyen érdemi ajánlati részt, így különösen nem tartalmazhatja az ajánlatban értékelésre kerülő elemeket, vagy a megajánlott vételi árat.
 5. A pályázat beérkezését Kiíró elektronikusan visszaigazolja, de jelszó hiányában a jelszóval védett érdemi részt megnyitni nem tudja, tartalmukat nem ismerheti meg. Ez az eljárás tisztaságát szolgálja.
 6. Kiíró a 2024. 07. 04. napja 10.00 óra után benyújtott pályázatokat érvénytelennek tekinti, azokat az elbíráláskor nem áll módjában figyelembe venni.
 7. A pályázatok kinyitásához szükséges kulcs megküldésének ideje:

2024. 07. 04. napja 10.00 órától – 2024. 07. 04. napja 11.00 óráig

 • A pályázatok kinyitásához szükséges kulcs megküldését szintén a varga.agnes@fot.hu e-mail címre várjuk.
 • Amennyiben Pályázó a 2024. 07. 04. napja 11.00 óráig nem küldi meg a kulcsot, Kiíró határidő megjelölésével felhívhatja a pályázat kinyitásához szükséges kulcs, jelszó megküldésére. Amennyiben ezen határidőig nem érkezik meg a kulcs, Kiíró az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
 • Amennyiben Pályázó által megadott kulccsal nem nyitható az ajánlat, Kiíró erről tájékoztatja az Pályázót, akinek módja van a kulcs ismételt megküldésére. Ekkor csak a kulcs ismételt megküldésére van lehetőség, az eljárás tisztasága érdekében az ajánlat újbóli megküldésére nincs.
 • Kiíró tájékoztatja Pályázót, hogy amennyiben Pályázó pályázata a pályázati felhívás valamely előírásának nem felel meg a hiánypótlás teljesítése után sem, úgy Kiíró Pályázó pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, és a II. tárgyalási szakaszban a kizárt Pályázó már nem vehet részt.
 • Ha a pályázó a Kiíró megállapítása szerint az ajánlatának lényegét nem érintő formai okok miatt érvénytelen ajánlatot nyújtott be, a Kiíró felhívására legfeljebb öt munkanap alatt pótolhatja a hiányokat a Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (III.31.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet 32. pontja szerint.
 • A kétfordulós pályázat nyertese a II. fordulóban az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.
 • Az irányadó eladási ár az ingatlan forgalmi értéke a tervek összegével emelten. A pályázó által megajánlott vételár az irányadó eladási árnál alacsonyabb összeg nem lehet.
 1. A pályázati eljárás résztvevője lehet:
 • magyar állampolgár, illetve az a külföldi állampolgár, aki a rá vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelel, az ott meghatározott feltételeket teljesítette, a szükséges nyilatkozatokat és engedélyeket a pályázati anyagához csatolta, továbbá cégbíróságnál már bejegyzett, olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint minden gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül és e jogszabályhely 3. § (1) 1. pont ba) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról nyilatkozatot tesz, valamint
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősülő gazdasági társaság, egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy, valamint minden gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet és olyan személy, akinek részvételét, ill. ingatlanszerzési jogosultságát jogszabály nem zárja ki.
 • Aki:
 • a hirdetményben szereplő vagyontárgy vásárlására megjelölt határidőn belül a nyilvános kvalifikációs eljárásban részt vesz;
 • a pályázatok beadására megállapított határidő lejártáig a hirdetményben meghatározott valamennyi részvételi feltételt teljesíti;
 1. A pályázati eljárásra történő jelentkezés határideje:

2024. 07. 04. napja 10.00 óra

Részletes információk a mellékletben találhatóak!

Fót, 2024. 06.03.

Dr. Vass György
polgármester


Facebook