Pályázat – Tó Büfé és mini ABC üzemeltetésére és bérbeadására
Pályázat – Tó Büfé és mini ABC üzemeltetésére és bérbeadására
2022.04.06.

NYÍLT, VERSENYEZTETÉSI, TÁRGYALÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE

Fót Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a 177/2021. (IX.30) KT határozatával elfogadott Beszerzési és Versenyeztetési Szabályzat alapján a 8.5. pontban meghatározott nyílt, kétfordulós, tárgyalásos versenyeztetési eljárást hirdet a tulajdonában álló 2151 Fót, Somlyó tó – Hársfa u. 44. szám alatti, 290/4 hrsz. alatt felvett ingatlanon található „Tó Büfé és mini ABC” üzemeltetésére és bérbeadására:

1. Az Ajánlatkérő megnevezése:Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2. Az Ajánlatkérő székhelye: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

3. Az Ajánlatkérő képviselője: dr. Vass György polgármester

4. Az Ajánlatkérő egyéb adatai: Tel: 06-27/535-375, 06-27/358-232.

5. A következő üzlethelyiség az üzemeltetés és bérlet tárgya:

 • Az ingatlan-nyilvántartásban Fót belterület 290/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2151 Fót, Hársfa u. 44. sz. alatti ingatlanon található, aminek pontos meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza, amelyik egy alaprajz.
 • A 107 m2 térmértékű büfé és mini ABC a következő helyiségekből áll: üzlettér, pult, konyha, húselőkészítő, zöldség előkészítő, közlekedő, személyzeti mosdó és öltöző, takarítószer raktár, raktár, italraktár, gépészeti helyiség, férfi és női mosdóból álló helyiségcsoport, valamint 99 m2 alapterületű fedett közlekedő és egy 36 m2 alapterületű terasz (melynek bővítésére az Ajánlatkérő igény esetén lehetőséget biztosíthat).

Az üzlethelyiség épületében található férfi és női mosdó üzemeltetése (takarítás, tisztító és tisztálkodó szerek jogszabályoknak megfelelő biztosítása) nem az Ajánlattevő feladata, így arról Fót Város Önkormányzata a saját költségén gondoskodik. 

6. Egyéb műszaki jellemző:

Az 5. pontban leírt ingatlan közműellátottsággal rendelkezik, ami: áram, víz-csatorna. Az elektromos ellátást napelemes rendszer segíti. A bérlemény új építésű, elektromos fűtésmóddal rendelkezik, így téli üzemeltetésre is megfelelő. A meleg vizet elektromos bojler biztosítja. Az épület új műszaki állapotú, riasztó rendszerrel ellátott, a kiírt használati módnak megfelelő.

7. Az Ajánlatkérő által meghatározott lényeges szerződéses rendelkezések:

 • Az üzlethelyiséget az Önkormányzat kizárólag vendéglátás (melegkonyhás büfé), illetve élelmiszer és vegyes-kereskedelem céljára kívánja hasznosítani, melynek üzemeltetéséről egész évben folyamatosan kell gondoskodnia A nyertes Ajánlattevőnek.
 • Az Ajánlatkérő 
 • a mini ABC-ben elsősorban élelmiszer árusítását várja el (friss pékárú, felvágott, helyi termelők termékei (pl. sör, méz, stb.)
 • A melegkonyhás büfében pedig legalább 5 fajta meleg étel árusítását.
 • A bérbeadás tervezett időtartama: 5 év határozott idő, mely további 5 évre meghosszabbítható úgy, hogy az 5 évre kötött bérleti szerződést – szerződésszerű teljesítés esetén – felek közös megegyezéssel további 5 éves időszakra meghosszabbíthatják, hacsak a szerződő felek a folyamatban levő időszak utolsó napja előtt 90 nappal írásban be nem jelentik azon szándékukat, hogy azt nem kívánják meghosszabbítani.

Amennyiben a Bérbeadó nem kívánja meghosszabbítani az 5 évre kötött szerződést, abban az esetben, ha a Bérlő igényt tart rá, a bérbeadáskor az általa befektetett összeg (a tárgyi eszközök tényleges beszerzési áron megállapított bekerülési értéke) időarányosan visszafizetésre kerül (ennek részleteit a bérleti szerződés tervezet tartalmazza). 

 • A nyertes pályázó az üzemeltetési és bérleti szerződés megkötésekor a helyiség bérletével kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek teljesítésének biztosítására, háromhavi bérleti díjjal megegyező mértékű óvadékot köteles a bérbeadónak megfizetni. Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor visszajár, amennyiben a bérlőnek sem bérleti díj, sem közmű szolgáltatási díj hátraléka nincs, valamint a bérleményt bérbeadó részére megfelelő állapotban adja át.
 • Az Ajánlatkérő pályázati biztosíték megfizetését nem írja elő.
 • Az üzemeltetési és bérbeadási szerződés további részleteit a pályázati dokumentáció tartalmazza.

8. A pályázat benyújtásának helye és ideje:

9. A részvétel feltételei:

            A pályázat nyilvános, azon minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy és      jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részt vehet,          akinek köztartozása és az Önkormányzattal, valamint az Önkormányzat         intézményeivel és gazdasági társaságaival szemben lejárt határidejű tartozása nincsen.

10. A pályázat benyújtásának módja, szabályai:

 • Az érdemi ajánlatot jelszóval védetten, tömörített állományban, mellékletként csatolva kell megküldeni az ajánlati e-mail-hez. Az ajánlati e-mail jelszóval nem védett része nem tartalmazhat semmilyen érdemi ajánlati részt, így különösen nem tartalmazhatja az ajánlatban értékelésre kerülő elemet, a megajánlott megbízási díjat.
 • Az ajánlatok beérkezését Ajánlatkérő elektronikusan visszaigazolja, de jelszó hiányában a jelszóval védett érdemi részt megnyitni nem tudja, tartalmukat nem ismerheti meg. Ez az eljárás tisztaságát szolgálja. – „Pályázattételi határidő: 2022. május 03. 10.00 óra”.
 • Az ajánlatok kinyitásához szükséges kulcsot a 10. pont 2. pontjában megjelölt időpont után kell megküldeni a 8. pontban megjelölt email címekre. A kulcs megküldésének végső határideje 2022. május 03. 10:30 óra.
 • Amennyiben Ajánlattevő 2022. május 03. 10:30 óra határidőig nem küldi meg a kulcsot, Ajánlatkérő határidő megjelölésével felhívhatja az ajánlata kinyitásához szükséges kulcs, jelszó megküldésére. Amennyiben ezen határidőig nem érkezik meg a kulcs, Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
 • Amennyiben Ajánlattevő által megadott kulccsal nem nyitható az ajánlat, Ajánlatkérő erről tájékoztatja az Ajánlattevőt, akinek módja van a kulcs ismételt megküldésére. Ekkor csak a kulcs ismételt megküldésére van lehetőség, az eljárás tisztasága érdekében az ajánlat újbóli megküldésére nincs.
 • Az ajánlat érdemi részét képezi az ajánlati felolvasólap és az ajánlattételi felhívás 11./ pontjában meghatározott tartalmi elemek is.
 • Ajánlatkérő a 10. pont 2. pontjában megjelölt időpont után benyújtott ajánlatokat érvénytelennek tekinti, azokat az elbíráláskor nem áll módjában figyelembe venni.
 • Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben Ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

11. Az Ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • az Ajánlattevő nevét,
 • az Ajánlattevő által megajánlott havi nettó bérleti díj összegét,
 • egyéb vállalásait, fejlesztési terveit,
 • vendéglátásban vagy élelmiszer- és vegyes-kereskedelemben szerzett tapasztalatának idejét (legalább 3 év munkatapasztalat szükséges), referenciáit
 • az üzlethelyiség tervezett nyitva tartását
 • a bérlő által fontosabbnak tartott szerződéses rendelkezéseket, szerződéses vállalásokat.
 • a jognyilatkozat tételére jogosult vezető nyilatkozatait arról, hogy
  • elfogadja az ajánlattételi kiírásban foglalt feltételeket,
  • a megajánlott bérlet díjon kívül, a közüzemi díjak fizetésére is kötelezettséget vállal,
  • elfogadja a bérleti díjak minden év január 1-jei határnappal, a KSH által megállapított fogyasztói árindex mértékével történő emelhetőségét,
  • elfogadja, hogy a szerződés hatálya alatt, vagy annak lejártakor, az Ajánlatkérő nem járul hozzá a jogviszony átruházásához, a helyiséget térítés, és cserehelyiség biztosítása nélkül veszi vissza.
 • vállalkozói igazolvány, illetve – gazdasági társaság esetében – 30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát és hitelesített aláírási címpéldányt
 • A számlavezető pénzintézettől származó igazolás arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattevő számláján az ajánlat beadásának napját megelőző 1 évben90 napot meghaladó kiegyenlítetlen tartozás, továbbá sorban állás nem volt;
 • NAV által kiállított, az ajánlat beadásának napjától számított 30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs köztartozása, vagy a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában való szerepeltetés igazolása.

12. A beérkezett ajánlatok felbontásának helye és ideje:

            Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltetési Osztály           2022. május 03. (kedd) 10 óra 00 perc.

13. Az ajánlatok értékelésének módja:

            Fót Város Önkormányzata az eljárást kétfordulós, nyílt, versenyeztetési tárgyalásos eljárásban folytatja le.

            I. forduló: Pályázat benyújtása

            II. forduló: Versenytárgyalási szakasz

            A pályázatok értékelésének súlyozása:

 • a megajánlott bérleti díj (70%),
 • nyitvatartási idő        (5%),
 • és az egyéb szempontok (felajánlott többletszolgáltatások, helyi termelők
 • termékeinek árusítása, látványterv, stb., ez mindösszesen 25%

alapján történik.

 • Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a nyertes ajánlattevővel az üzemeltetési és bérleti szerződést – a pályázati eredmény alapján létrejött bérbeadói nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül – köti meg. A pályázat nyertesének visszalépése esetén, a szerződést a második helyezettel köti meg ajánlatkérő.
 • Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlatkérő a jelen felhívás keretein belül a benyújtott pályázatokat formai szempontból, majd a formai szempontból érvényes ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempontok szerint értékeli. Ajánlatkérő azon első 5 ajánlattevőt hívja be tárgyalni, akinek ajánlata megfelelt a kiírásban szereplő követelményeknek. Amennyiben 5-nél több ajánlattevő van, akkor az értékelési pontszámokat alapul véve az első 5 ajánlattevőt hívja meg tárgyalni.
 • A tárgyalás keretében Ajánlattevőknek lehetősége nyílik, az Ajánlatkérővel egyeztetve további tevékenységek vállalására (pl. fóti termékek árusítása, speciális étrendet igénylő személyek részére élelmiszer és ételárusítás, kerékpárbérlés, rollerbérlés, stb.), valamint lehetősége lesz újabb összeget ajánlani a bérleti díjra is, mely nem lehet alacsonyabb az első körben megadott összegnél.
 • Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel – a felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalma, továbbá Fót Város Önkormányzatának érvényes Versenyeztetési szabályzata, valamint a lakások és helyiségek bérbeadására, elidegenítésére, valamint a hasznosítással összefüggő díjakra vonatkozó szabályokról szóló 21/2020. (XI.30.) számú önkormányzat rendelet keretein belül – köti meg az üzemeltetési és bérleti szerződést.
 • Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlatkérő a bérbe adni kívánt bérleményt a nyertes pályázóval az új építésű épületre (üzlethelyiségre) vonatkozó használatbavételi engedély kiadását követően kölcsönösen kialkudott határnapon és eljárásrend szerint adja birtokba, és közösen megegyeznek, hogy mikor kezdi meg üzemeltetni a helyiséget a nyertes ajánlattevő.

14. A pályázatok értékelésének szempontja:

 • Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a benyújtott pályázatokban az első fordulóban a havi bérleti díj meghatározásánál legalacsonyabb összegként kizárólag 200.000 Ft + ÁFA (azaz kétszázezerforint + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA) vagy magasabb összegű havi bérleti díj jelölhető meg.
 • Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az Ajánlattevőket, hogy a bérleti díj összege a KSH által közzétett infláció százalékával emelkedik évente.
 • Az Ajánlattevő ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 (azaz hatvan) napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a jelen pályázati felhívás részeként kiírt pályázatot eredménytelennek minősíti.
 • A Bérbeadó a 21/2020. (XI.30.) Önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése alapján az üzemeltetési és bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatja, amelynek költségét Bérbeadó viseli.

15. A helyiség megtekinthető:

                       A bérlemény – előzetes telefonos egyeztetés után – megtekinthető: 2022. április 06.        napjától 2022. május 02. napjáig munkanapokon, hivatali ügyfélfogadási időben.

            Kapcsolattartó személy: Nikovits Tamás (Tel.: +36-70/670-8459)

16. Az eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet:

            Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályán,       Nikovits Tamás vagyongazdálkodási ügyintézőnél (2151 Fót, Kossuth utca 1.)       személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 06-27/535-375 mellék: 9121-es telefonszámon.

17. Az Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is az eljárást eredménytelennek minősítse és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.

Záradék:

            A jelen ajánlattételi felhívást Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott 54/2022. (III.31.) számú határozatával került elfogadásra és jóváhagyásra.

Fót, 2022. április 06.


Facebook