Adó- és értékbizonyítvány kiállítása

Adó- és értékbizonyítvány kérelem (002)(DOCX)
Adó- és értékbizonyítvány kérelem (002)(PDF)

Adó- és értékbizonyítvány kiállítása

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint, a jegyző adóügyi feladata, külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére (otthonteremtési támogatáshoz, hagyatéki eljáráshoz, gyámhatósági ügyekhez, bírósági végrehajtói ügyekhez) vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a hatósági bizonyítvány kiadásának ügyében a jegyző megbízásából a Gazdasági Osztály jár el.

Az adó- és értékbizonyítvány kiadásának módja

A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, önkormányzati hivatali portálon (https://ohp.asp.lgov.hu az https://eonkormanyzat.gov.hu), vagy levélben illetve személyesen az ügyfélfogadási időben.

Csatolandó mellékletek

  • Kérelem (amely tartalmazza a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, levelezési címét, telefonos és email elérhetőségét, a kérelem célját, az ingatlan adatait (helyrajzi szám, cím)).
  • három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
  • képviselet esetén – az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve – 2 tanúval ellátott meghatalmazás,
  • adásvételi, ajándékozási szerződés másolata (amennyiben az adó- és értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik, pl. gyámhatósági eljárásban),
  • amennyiben az eljárás nem illetékmentes (az illetékmentes eljárások körét lsd. alább), ingatlanonként 4.000 Ft illeték befizetését igazoló csekk feladóvevénye, vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolást.

A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Eljárási határidő

8 nap

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

A kérelem beérkezését követően, az adó-és értékbizonyítvány kiállításánál az értékelést végző figyelembe veszi az ingatlan jellemzőit, megközelíthetőségét, közművesítettségét, az épület korát, állapotát, nagyságát.

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása után az értékelő az eredeti példányt a kiállítást kérő szervnek vagy személynek megküldi, illetve átadja.

A hatósági bizonyítvány átadásával, illetve kézbesítésével fejeződik be az eljárás.

A döntés elleni jogorvoslat

Az adó- és értékbizonyítvány hatósági bizonyítványnak minősül, melyet határozatnak kell tekinteni, ezért azzal szemben fellebbezésnek van helye. Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – a Pest Megyei Kormányhivatal bírál el. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

Vonatkozó jogszabályok

  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 126. § (2) bekezdése
  • a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§. (2) bekezdés