Települési ápolási támogatás

 

Települési ápolási támogatás
a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

 A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 8-9.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a települési ápolási támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

Települési ápolási támogatás állapítható meg azon hozzátartozó részére, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, amennyiben családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át (49.875.-Ft) .

A települési ápolási támogatás megállapítására akkor kerülhet sor, ha

 1. a) a beteg hozzátartozó ápolása címén munkahelyétől fizetés nélküli szabadságot kénytelen igénybe venni, vagy
 2. b) a beteg ellátását más hozzátartozó keresetveszteség nélkül nem tudja biztosítani.

 

Települési ápolási támogatásban családonként egy személy részesülhet.

Nem állapítható meg települési ápolási támogatás, ha a kérelmező az ápolt személlyel tartási, vagy életjáradéki szerződést kötött.

Nem jogosult települési ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha:

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy
b) köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő tanulója, hallgatója.

A települési ápolási támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra, a támogatás havi bruttó összege a az ápolási díj központi költségvetéséről szóló meghatározott alaposszegének bruttó 80%-a

 A települési ápolási támogatás azon eseteiben, ahol az ápoló az ápolási települési támogatás összegét el nem érő rendszeres pénzellátásban részesül, az ápolási települési támogatás összege a megállapítandó ápolási támogatás és a rendszeres pénzellátás összegének a különbözete, de legalább 1000.-Ft.

A települési ápolási támogatásra való jogosultság megállapításával ápolási kötelezettség keletkezik, melynek teljesítését az Önkormányzat házi segítségnyújtást nyújtó intézményének munkatársai félévente ellenőrzik környezettanulmány készítésével az ápolt tartózkodási helyén. Amennyiben az ellenőrzés során az ápolás nem megfelelő voltát, vagy nem teljesítését tapasztalják, a települési ápolási támogatás soron kívüli felülvizsgálatára kerül sor.

Az ápolást végző személy az ápolási kötelezettséget nem teljesíti, ha:

a) a szükséges lakhatási, ápolási feltételeket nem biztosítja (az ápolt személy lakókörnyezetének tisztán tartásáról, a szükséges élelmiszerekről, gyógyszerekről, és az ápolási eszközökről nem gondoskodik,
b) az ápolt felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el (az ápoló az ápolt lakásában háromszori megkeresés után nem található),
c) az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzését nem teszi lehetővé,
d) a háziorvos az ápolt állapotának az ápolás nem megfelelő voltával összefüggő romlását állapítja meg.

A települési ápolási támogatást meg kell szüntetni, ha

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
e) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,
f) az ápoló napi 4 órát meghaladó munkaviszonyt létesít.

 

Az ápolt személy halála esetén a települési ápolási támogatás folyósítását az elhalálozás időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.

 

A települési ápolási támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

 Csatolandó mellékletek:

 • a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak utolsó havi átlagos nettó jövedelmének igazolás, munkanélkülieknél az ellátást megállapító határozatot, illetve nyilatkozatot az alkalmi munkából származó jövedelemről,
 • az egyéb jövedelmekről (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..)  rendelkezésre álló igazolás,
 • nem tanköteles korú gyermek 30 napnál nem régebbi tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolása,
 • a kérelmező részéről – amennyiben munkaviszonyban áll – a munkáltatói igazolás arról, hogy munkavégzése nem haladja meg a napi 4 órát,
 • a háziorvos igazolás arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozás, ápolásra szorul.

Eljárási határidő
Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete
Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási címmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező még nem kapott támogatást az Önkormányzattól, a szociális ügyintézők – szükség esetén – környezettanulmányt készítenek a kérelmezőnél. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, megállapításra kerül részére támogatás. A kedvezményt a kérelem benyújtásának napjától egy év időtartamra kell megállapítani.

A döntés elleni jogorvoslat
A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 Vonatkozó jogszabályok:

 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
 3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
 4. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.