Közterület használat engedélyezése

 

Közterület használat engedélyezése

Közterület használati engedélyt kell beszerezni többek között:
• vendéglátó ipari terasz, előkert
• rendezvény
• építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, közterületen történő elhelyezésére, amennyiben annak időtartama a 72 órát meghaladja
• konténer közterületre történő elhelyezésére, amennyiben annak időtartama a 72 órát meghaladja
• hirdetőtábla
• egyes létesítményekhez szükséges gépjármű-várakozóhelyek biztosítására
• alkalmi- és mozgóárusítás esetén
• a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, vagy közlekedésben részt nem vevő járművek, reklámhordozó céllal történő elhelyezéséhez, tárolásához
• mikromobilitási eszköz közterületen történő elhelyezéséhez és tárolásához

A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben hatáskörrel a polgármester rendelkezik. Az illetékességi terület Fót Város Önkormányzat tulajdonában lévő közterületként nyilvántartott bel- és külterületi földrészletei, továbbá az erre vonatkozó szerződés alapján a közterület használatra átadott földrészletek és ingatlanok.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
• Közterület használat engedélykérelem formanyomtatványa.
• Településképi bejelentés tudomásul vételének igazolása, vendéglátó-ipari terasz, kerthelység, előkert esetén.
• Az őstermelői igazolvány másolata őstermelői árusítás esetén.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):
Postai úton, vagy a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán személyes benyújtással.

Az ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8-12 és 13-17 óra
Kedd: 8-12 és 13-16 óra
Szerda: 8-12 és 13-16 óra
Csütörtök: 8-12 és 13-16 óra
Péntek: 8-12 óra

Ügyintézés díjszabása:
Az eljárás illetékmentes.

Eljárási határidő:
30 nap

Alapvető eljárási szabályok:
Az engedély kiadására a kérelem benyújtása után kerül sor. A közterület használati díjat a közterület használat megkezdése előtt kell megfizetni. A határozat kiadására a befizetés igazolását követően kerülhet sor postai úton vagy személyes átvétellel.

Nem adható közterület-használati engedély:
a) tömegközlekedési jármű megállójának területére, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,
b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,
c) zöldterületre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat,
d) a közút és a járda felületének reklám – ideértve a politikai reklámot is – céljára történő használatára,
e) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,
f) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 6 négyzetméter alapterületet meghaladó nyílt szerkezetű pult és állvány létesítéséhez,
g) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyezteti,
h) olyan létesítmény és berendezés létesítésére, amely működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,
i) göngyöleg üzlethelyiség előtti tárolására,
j) annak, akinek Fót Város Önkormányzatával szemben – az önkormányzat által megállapított és lejárt – tartozása áll fenn,
k) a biztonságos jármű- és gyalogos közlekedést akadályozó tárgy elhelyezéséhez, (karó, oszlop, leásott autógumi, kövek stb.), valamint
l) ha a közterületi árusítóhelytől – közúton számítva 100 m-en belül – hasonló terméket árusító üzlet működik kivéve, ha a kérelmező őstermelő.

Aki közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben meghatározottaktól eltérő módon, különösen
a) az engedélyben rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére,
b) az engedélyben meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, vagy
c) az engedély megszűnése, vagy megszüntetése után használja
köteles a felszólítást követő 5 napon belül a jogellenes közterület-használatot megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására.

Amennyiben a kötelezett a felszólítást követő 5 napon belül nem tesz eleget a jogellenes közterület használat megszüntetésének, úgy, a rá irányadó közterület használati díjnak a
a) természetes személy esetében legfeljebb tízszeresének megfelelő mértékű,
b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében legfeljebb húszszorosának megfelelő mértékű
közigazgatási bírságot köteles fizetni.

Amennyiben a kötelezett a felszólítást követő 5 napon belül az eredeti állapot helyreállítását nem végzi el, az Önkormányzat a helyreállítást elvégezteti. Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit minden esetben a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget

A közterület használat díjainak mértékét, a közterület használat szabályairól szóló 1/2023. (I.27.) önkormányzati rendelete 1. sz. melléklete tartalmazza.

A döntés elleni jogorvoslat
A Polgármester döntésével szemben a Képviselő-testület felé fellebbezést lehet benyújtani melynek illetéke 5.000,- Ft.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
A közterület használat szabályairól szóló 1/2023. (I.27.) önkormányzati rendelet.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény.