Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
az 1997. évi XXXI. törvény alapján

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeire, meghatározott pénzbeli támogatásra, továbbá a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 165%-át (47.025.-Ft), illetve a szociális vetítési alap összegének 180%-át (51.300.-Ft), ha

 • a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha
 • a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha
 • a nagykorúvá vált gyermek;
  • nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
  • felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a meghatározott mértéket.

További feltétel, hogy a gyermek nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a feltételek fennállása esetén egy év időtartamra, de legfeljebb az önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorúvá vált gyermek 23 éves koráig, illetve az önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató nagykorúvá vált gyermek 25 éves koráig állapítható meg.

Egy főre jutó jövedelem: számításánál a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

 • szülőt, a szülő házastárság vagy élettársát,
 • 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
 • 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket
 • 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
 • korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket

Vagyon: vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön számítva a szociális vetítési alap összegének húszszorosát, vagy együtt számítva a szociális vetítési alap összegének hetvenszeresét  meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő, vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19-20.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a rendkívüli települési támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult terjesztheti elő.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, amely tartalmazza

 • a kérelmet benyújtó személy személyes adatait,
 • az igénylővel közös háztartásban élők adatait,
 • a jövedelmi adatokat, vagyonnyilatkozatot,
 • egyéb nyilatkozatokat (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításához).

Csatolandó mellékletek:

 • a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak utolsó havi átlagos nettó jövedelmének igazolás, nyugdíjasoknál a nyugdíjszelvény, munkanélkülieknél az ellátást megállapító határozat, illetve nyilatkozat az alkalmi munkából származó jövedelemről,
 • az egyéb jövedelmekről (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..)  rendelkezésre álló igazolás,
 • már nem tanköteles gyermek/ek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
 • a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás
 • a gyermek/ek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat, vagy bírói ítélet, ill. a bíróság által jóváhagyott egyezség amennyiben ilyen nem született: a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők esetében a gyámhivatal által felvett jegyzőkönyv a szülők nyilatkozatáról a szülői felügyeleti jog gyakorlásának ügyében
 • a családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, hogy milyen ellátásban részesül.

Eljárási határidő
Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete
Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti bejelentett lakcímmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, megállapításra kerül részére a rendszeres gyermekvédelmi támogatás. Az eljárás során a kérelmező és családja vagyoni helyzetét vizsgálni kell.

Amennyiben a kérelmező nyilatkozik az iskolai végzettségről, a Hivatal felkéri az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézményt, hogy készítsen környezettanulmányt, a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása kapcsán. Miután a környezettanulmány megérkezik, az abban foglaltak alapján kerül megállapításra a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet.

A döntés elleni jogorvoslat
A határozat ellen, a határozat kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához címzett (székhely: 1052 Budapest, Városház u.7.) , de a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalnál (székhelye: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 Vonatkozó jogszabályok:

 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • A gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet,
 • A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.