Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY 2023.01.10

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

az 1997. évi XXXI. törvény alapján

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény            19-20.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a rendkívüli települési támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés jogszabályban meghatározott normatív kedvezményének, a jogszabályban meghatározott természetbeni támogatásnak, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére (pl. ingyenes tankönyv). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyéb, külön kérelemre megállapítható támogatások, jogosultságok: a gyermek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása.

 

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át.

 

Ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a gyermek nagykorúvá vált, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, a jogosultság akkor állapítható meg, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145%-át.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult terjesztheti elő.

 

A rendkívüli települési támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, amely tartalmazza

 • a kérelmet benyújtó személy személyes adatait,
 • az igénylővel közös háztartásban élők adatait,
 • a jövedelmi adatokat, vagyonnyilatkozatot,
 • egyéb nyilatkozatokat (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításához).

 

Csatolandó mellékletek:

 • a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak utolsó havi átlagos nettó jövedelmének igazolását, nyugdíjasoknál a nyugdíjszelvényt, munkanélkülieknél az ellátást megállapító határozatot, illetve nyilatkozatot az alkalmi munkából származó jövedelemről,
 • az egyéb jövedelmekről (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..) a rendelkezésre álló igazolást csatolni kell,
 • már nem tanköteles gyermek/ek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
 • a gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatának, valamint személyi lapjának (lakcímkártyájának) másolata
 • a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás
 • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat
 • a gyermek/ek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat, vagy bírói ítélet, ill. a bíróság által jóváhagyott egyezség amennyiben ilyen nem született: a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők esetében a gyámhivatal által felvett jegyzőkönyv a szülők nyilatkozatáról a szülői felügyeleti jog gyakorlásának ügyében
 • a családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, hogy milyen ellátásban részesül.

 

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

 

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, megállapításra kerül részére a rendszeres gyermekvédelmi támogatás. Az eljárás során a kérelmező és családja vagyoni helyzetét vizsgálni kell.

Amennyiben a kérelmező nyilatkozik az iskolai végzettségről, a Hivatal felkéri az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézményt, hogy készítsen környezettanulmányt, a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása kapcsán. Miután a környezettanulmány megérkezik, az abban foglaltak alapján kerül megállapításra a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A határozat ellen, a határozat kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül, a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához címzett (székhely: 1052 Budapest, Városház u.7.) , de a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalnál (székhelye: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • A gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet.