Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység

bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység kérelem(PDF)
működési-bejelentés köteles tevékenység nyílvántartásból törlésére kérelem(PDF)
működési engedély iránti kérelem(PDF)

 

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2.§ alapján a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével

-a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti település

– a többi kereskedelmi tevékenység esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőt jelöli ki.

A jegyző a kereskedőt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételről igazolást ad ki. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az igazolás kiadásának ügyében a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

 

Az igazolás kiadásának módja

Az eljárás kérelemre indul, melyhez formanyomtatvány áll a kérelmező rendelkezésére.

 

Csatolandó mellékletek:

  • Cég iratok vagy egyéni vállalkozó nyilvántartásba vétel igazolása
  • Az üzlet használatának jogcímére vonatkozó iratok (tulajdoni lap kivételével), tulajdonos, tulajdonostárs, illetve haszonélvezeti jog esetében-ezen személyek hozzájáruló nyilatkozata
  • Vásárlók könyve

 

Eljárási határidő:

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29) Korm.rendelet 2/A §(2) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 25 nap.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete:

Az eljárás során a jegyző helyszíni szemle során vizsgálja, hogy a kereskedelmi tevékenység a helyi és országos építési előírások alapján az adott övezetben végezhető-e, valamint ellenőrzi, hogy a parkolóhelyek megfelelő számban rendelkezésre állnak.

A kereskedelmi tevékenységek esetében meghatározott termékkörök, tevékenységek esetén hatóságok, szakhatóságok bevonása szükséges (pl.: hús, hideg-meleg étel forgalmazása: NÉBIH engedély (különengedély)

A kereskedelmi tevékenység a bejelentést követő naptól megkezdhető. A nyilvántartásba vételről szóló igazolást a jegyző megküldi az ellenőrző hatóság/hatóságoknak, amennyiben bármelyik ellenőrző hatóság hiányosságot tapasztal, a tevékenység folytatását megtilthatja.

 

Döntés elleni jogorvoslat:

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján határozatnak minősül, azért azzal szemben fellebbezésnek van helye. Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Budapest Főváros Kormányhivatala bírál el. A fellebbezési eljárás illetéke 5000 Ft.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

  • 2005 évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
  • 2009 évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
  • 2016 évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
  • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
  • 1990 évi XCIII. törvény az illetékekről,
  • 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
  • 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről.