Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2.§ alapján a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével

-a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti település

– a többi kereskedelmi tevékenység esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőt jelöli ki.

A jegyző a kereskedőt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételről igazolást ad ki. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az igazolás kiadásának ügyében a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

Az igazolás kiadásának módja:
Az eljárás kérelemre indul, melyhez formanyomtatvány áll a kérelmező rendelkezésére.

Csatolandó mellékletek:

 • Cég iratok vagy egyéni vállalkozó nyilvántartásba vétel igazolása
 • Az üzlet használatának jogcímére vonatkozó iratok (tulajdoni lap kivételével), tulajdonos, tulajdonostárs, illetve haszonélvezeti jog esetében-ezen személyek hozzájáruló nyilatkozata
 • Vásárlók könyve (kivéve csomagküldő tevékenység
 • Szakmai bizonyítvány

A kérelem benyújtásának módja:
az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. torvény 9. §-a alapján elektronikus úton E-Papíron vagy az E-Önkormányzat felületén:
https://epapir.gov.hu/ (E-Papír)
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap (E-Önkormányzat)

Eljárási határidő:
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29) Korm.rendelet 2/A §(2) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 25 nap.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete:
Az eljárás során a jegyző helyszíni szemle során vizsgálja, hogy a kereskedelmi tevékenység a helyi és országos építési előírások alapján az adott övezetben végezhető-e, valamint ellenőrzi, hogy a parkolóhelyek megfelelő számban rendelkezésre állnak.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 4. számú melléklete értelmében az üzletek esetén minden megkezdett 10 m2 után, míg a vendéglátó egységek esetében minden megkezdett 5 m2 szükség 1 darab gépjármű parkolóhelyet biztosítani.

Élelmiszer termékek forgalmazása esetében a nyilvántartásba vételt követően a jegyző hivatalból értesíti az illetékes ellenőrző hatóságot, mely a Pest Vármegyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (2600 Vác, dr. Csányi László körút 16.), akik helyszíni ellenőrzés során ellenőrzést folytatnak le.

Vendéglátó üzletek esetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 255/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet értelmében a vendéglátó egységet az NTAK rendszerében az üzemeltetőnek rögzíteni szükséges és adatszolgáltatási kötelezettsége van.

Az NTAK-adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet az az üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján online pénztárgép használatára köteles. A rendelet alapján az 56.1 és 56.3 szerinti TEAOR tevékenységekben kötelező az online pénztárgép használata, kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részletes tájékoztatását az alábbi internetes elérhetőségen található:

Amennyiben a vendéglátó egységben történik zeneszolgáltatás vagy rendezvények tartását tervezik, úgy szükséges figyelembe venni a Kertv. 6. § (7) bekezdését, mely szerint:

„Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás, műsoros előadás, táncrendezvény vagy egyéb szórakoztató szolgáltatás olyan módon nyújtható, illetve szervezhető, hogy az nem járhat a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajjal.”

Ezen határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) alapján: „A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.”

Zeneszolgáltatás esetén a szerzői jogi engedélyekkel kapcsolatban az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettel is fel kell venni a kapcsolatot.

A kereskedelmi tevékenység a bejelentést követő naptól megkezdhető. A nyilvántartásba vételről szóló igazolást a jegyző megküldi az ellenőrző hatóság/hatóságoknak, amennyiben bármelyik ellenőrző hatóság hiányosságot tapasztal, a tevékenység folytatását megtilthatja.

Döntés elleni jogorvoslat:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján határozatnak minősül, azért azzal szemben fellebbezésnek van helye. Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Pest Vármegyei Kormányhivatal bírál el. A fellebbezési eljárás illetéke határozat esetében 5000 Ft, míg végzések esetében 3000 Ft.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 • 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
 • 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről.
 • 2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól
 • 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

dokumentumok és nyilvántartás:

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység 2024
Kérelem bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenyég végzésére 2024
adatváltozás bejelentése kereskedelmi ügyekben
Kérelem kereskedelmi tevékenység nyilvántartásból törlés 2024