Települési lakhatási támogatás

Települési lakhatási támogatás
a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

Települési lakhatási támogatás állapítható meg az általa lakott lakás villanyáram, víz-és csatornahasználati díj, illetve fűtés, és szemétszállítási díj költségeinek viseléséhez annak részére, akinek a háztartásában egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének a 350%-át (99.750.-Ft), egyedülélő, egyedülálló esetén 400%-át (114.000.-Ft)

A támogatás havi mértéke 5.000.-Ft.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmezőnek a támogatással érintett lakásban való lakhatási jogcímét igazoló okiratot, valamint a lakásra vonatkozó, a kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőző keltezésű közüzemi díj igazolásokat, számlaleveleket.

A támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, 1 év időtartamra kerül megállapításra.

A települési lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

A települési lakhatási támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

Csatolandó mellékletek:

 • a havi rendszeres jövedelemmel rendelkező kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolás, nyugdíjasoknál Nyugdíjfolyósító igazolás az adott évre vonatkozó ellátás összegéről, ennek hiányában a Pest Vármegyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolás a nyilvántartásba vételről és az együttműködésről, kivéve akit állapota okán nem vettek nyilvántartásba,
 • vállalkozóként nyilvántartott kérelmező esetén az illetékes állami adóhatóság igazolás a kérelmező előző gazdasági évre vonatkozó személyi jövedelemadó alapjáról,
 • egyéb kérelmező esetén a kérelmező büntető jogi felelősségére kiterjedő nyilatkozat az átlagos havi jövedelméről, továbbá – a jogszabályban meghatározott tartalmú – vagyonnyilatkozat,
 • az egyéb jövedelmek (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..) esetén a megállapításról szóló határozat,
 • a támogatással érintett lakásban való lakhatási jogcímét igazoló okirat,
 • a kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőző keltezésű közüzemi díj igazolások, számlalevelek,
 • előre fizetős mérőóra esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap feltöltései összegének igazolása,
 • nem tanköteles korú gyermek 30 napnál nem régebbi tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolása.

Eljárási határidő
Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete
Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti bejelentett lakcímmel. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, megállapításra kerül részére a támogatás. A támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, 1 év időtartamra kerül megállapításra.

A kérelmező csak a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapra, az adott Szolgáltatóra vonatkozó–, víz- és csatornahasználati díj, villanyáram, fűtés illetve szemétszállítási díj – számlákkal igazolt költsége alapján részesülhet települési lakhatási támogatásban.

 A döntés elleni jogorvoslat
A határozat ellen, a határozat kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül, a Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett, de Fóti Közös Önkormányzati Hivatalánál (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1) benyújtandó fellebbezésnek van helye.

 Vonatkozó jogszabályok:

 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
 3. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
 4. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.