Települési lakhatási támogatás

Települési lakhatási támogatás

Települési lakhatási támogatás

a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 10.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a települési lakhatási támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

 

Települési lakhatási támogatás állapítható meg az általa lakott lakás villanyáram, víz-és csatornahasználati díj, illetve fűtés, és szemétszállítási díj költségeinek viseléséhez annak részére, akinek a háztartásában egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át, egyedülélő, egyedülálló esetén 300%-át.

 

A támogatás havi mértéke 3.000.-Ft.

 

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmezőnek a támogatással érintett lakásban való lakhatási jogcímét igazoló okiratot, valamint a lakásra vonatkozó, a kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőző keltezésű közüzemi díj igazolásokat, számlaleveleket.

 

A támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, 1 év időtartamra kerül megállapításra.

 

A települési lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

 

A települési lakhatási támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

 

Csatolandó mellékletek:

  • a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak utolsó havi átlagos nettó jövedelmének igazolását, nyugdíjasoknál a nyugdíjszelvényt, munkanélkülieknél az ellátást megállapító határozatot, illetve nyilatkozatot az alkalmi munkából származó jövedelemről,
  • az egyéb jövedelmekről (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..) a rendelkezésre álló igazolást csatolni kell,
  • a támogatott szolgáltatást előző 1 havi költségeit igazoló számla,
  • a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot (utolsó csekk teljes fénymásolata),
  • előre fizetős mérőóra esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap feltöltései összegének igazolása,
  • nem tanköteles korú gyermek 30 napnál nem régebbi tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolása.

 

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

 

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, megállapításra kerül részére támogatás. A támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, 1 év időtartamra kerül megállapításra.

A kérelmezők csak a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapra az adott Szolgáltatóra vonatkozó–, víz- és csatornahasználati díj, villanyáram, fűtés illetve szemétszállítási díj – számlákkal igazolt költsége alapján részesülhetnek települési lakhatási támogatásban.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A határozat ellen, a határozat kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül, a Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett, de Fóti Közös Önkormányzati Hivatalánál (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1) benyújtandó fellebbezésnek van helye.

 

Vonatkozó jogszabályok:

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  3. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,
  4. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.