Köztemetés

Köztemetés
az 1993. évi III. törvény,
valamint a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

 A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 24.§-a szerint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a köztemetés ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48.§-a szerint a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 24.§-a szerint az eltemettetésre köteles személy kérelmére a polgármester engedélyezheti a köztemetés költségeinek

a) legfeljebb 12 havi részletekben történő megfizetését, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 200%-át (57.000.-Ft), egyedül élő esetén annak 250%-át (71.250.-Ft) nem haladja meg;

b) részbeni (legfeljebb 50%-ig terjedő) elengedését, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 150%-át (42.750.-Ft), egyedül élő esetén annak 200%-át (57.000.-Ft) nem haladja meg;

c) elengedését, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 100%-at (28.500.-Ft), egyedül élő esetén annak 150%-át (42.750.-Ft) nem haladja meg és a kérelmező, valamint családja az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentum: jegyzőkönyv felvétele, hogy nincs eltemettetésre köteles személy, vagy temetésre köteles személy a temetésről gondoskodni nem tud.

Eljárási határidő
21 nap.

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

A döntés elleni jogorvoslat
A döntéssel szemben a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet lehet előterjeszteni Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez.

 Vonatkozó jogszabályok:

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
  4. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.