Fizetési könnyítés méltányossági kérelem

meltanyossagi_kerelem_maganszemely_reszere(DOCX)
meltanyossagi_kerelem_maganszemely_reszere(PDF)

 

Fizetési könnyítés, méltányossági kérelem adóügyekben

 

Az adózó kérelmére az adótartozás mérsékléséről és a fizetési könnyítésről valamint ezek törvényi feltételeiről az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezik. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a fizetési könnyítés, méltányossági kérelem ügyben a Gazdasági Osztály jár el.

 

A fizetési könnyítés, méltányossági kérelem elbírálásának módja

A fizetési könnyítés, méltányosság iránti kérelmet erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani:

–          természetes személy esetében adózó választása szerint postai úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp.asp.lgov.hu az eonkormanyzat.gov.hu oldalon),

–          elektronikus ügyintézésre kötelezett magánszemélyek és jogi személyek kizárólag a fent említett elektronikus úton (előbbiek Ügyfélkapun, utóbbiak Cégkapun keresztül).

 

A kérelem irányulhat:

 • Fizetési könnyítésrerészletfizetés vagy fizetési halasztás (Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a már befizetett, beszedett helyi adókra.). Gazdálkodó szervezetek adótartozás esetén csak fizetési könnyítési kérelmet terjeszthetnek elő.
 • AdómérséklésreJogszabály alapján az adóhatóság a magánszemély adózót terhelő tartozást mérsékelheti vagy elengedheti a helyi adók, gépjárműadó, bírságok és ezek járuléka (késedelmi pótlék) vonatkozásában, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. A megélhetés súlyos veszélyeztetettségét az adózó és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyoni, jövedelmi és szociális helyzetének együttes figyelembe vételével vizsgálja az adóhatóság.
 • Gazdálkodó szervezetesetén mérséklésre kivételes méltányosságból kizárólag a pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség. Adóhatóságunk abban az esetben mérsékli a fennálló tartozást, ha annak megfizetése a jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

 

Csatolandó mellékletek

 

Az adatlapot teljes körűen kell kitölteni. Az adatlap nélkül, vagy a szükséges mellékletek nélkül benyújtott kérelmek, továbbá a hiányosan kitöltött adatlapok esetében hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor.

 

Magánszemély és egyéni vállalkozó esetén csatolni szükséges

 • Adózó és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását; (egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolására a NAV által kiállított jövedelemigazolást);
 • A lakásfenntartással kapcsolatos kiadások igazolására a szolgáltatótól kapott, elmúlt havi számlákmásolatát;
 • Az egyéb kiadások igazolására bankszámlakivonatot, albérleti díj fizetését igazoló iratot, hitel-, kölcsönszerződést, a hitel, kölcsön fizetését igazoló fizetési bizonylatot, gyógyszer-számlát, tartós betegség esetén orvosi, ápolási költséget, stb.;
 • Minden más olyan igazolást, amelyet az Adózó a kérelmének elbírálásánál figyelembe kér venni.
 • A kérelem természetes személynek (magánszemély és egyéni vállalkozó) illetékmentes.

 Nem természetes személyek esetében csatolni szükséges

 • az előző (kérelem benyújtása évét megelőző) évi mérleg és eredmény kimutatás, főkönyvi kivonat, aktuális időszak(kérelem benyújtása évét bemutató, három hónapnál nem régebbi) mérleg és eredmény kimutatás adatok, főkönyvi kivonat, kérelem beadását megelőző napi banki igazolás a rendelkezésre álló pénzösszegről, valamint utolsó havi bankszámla kivonat.
 • A gazdálkodó szervezeteknek 10.000 Ft eljárási illetéket kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetni. A befizetést igazoló átutalási megbízást.

Eljárási határidő

30 nap

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Adózó kérelmére az adóhatóság hatáskörében eljárva, a mérséklésre és törlésre irányuló kérelmeknél környezettanulmányt tart, a benyújtott dokumentumok, valamint a  nyilvántartásában szereplő adatokat komplex vizsgálatát követően elbírálja a fizetési könnyítést, méltányossági kérelmet.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A hatósági bizonyítvány az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 126. § (4) bekezdése szerint határozatnak minősül, ezért azzal szemben fellebbezésnek van helye. Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – a Pest Megyei Kormányhivatal bírál el. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

A fizetési kedvezményi kérelemmel kapcsolatos (elutasító, eljárás megszüntető) végzés elleni fellebbezés illetéke 3.000 Ft.

 

Vonatkozó jogszabályok

 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
 • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§. (2), (8) bekezdés