Étkeztetés és étkezési térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények

Nyilatkozat letöltése:

Étkeztetés és étkezési térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények
a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

 A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 34.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül  az étkezés, illetve az étkezési térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

Az Önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést biztosít azoknak, akik önmaguk, vagy eltartottjuk részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani azt, különösen koruk (65 év felett), vagy egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt.

Az Önkormányzat az étkezést háromféle módon biztosítja:

  1. a) az intézményben történő helyben fogyasztással,
  2. b) elvitellel,
  3. c) kiszállítással,

Kiszállítás esetében a rászorult köteles a mindenkori házhozszállítási díjat megfizetni, a rendelet 1. számú melléklete alapján.

A személyes térítési díj megfizetése alól mentesül az a személy, aki rendszeresen szociális ellátásban részesül, – aktív korúak ellátása, méltányossági ápolási díj, rehabilitációs járadék – és a jövedelme  nem haladja meg a szociális vetítési alap 150% -át (42.750.-Ft).

A személyi térítési megfizetése alól 50 százalékban mentesül az a személy, akinek jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 300%-át (85.500.-Ft).

A kedvezményt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, tárgyév végéig kell megállapítani.

A kedvezményt meg kell szüntetni a jogosult halála esetén, az anyagi helyzet javulása esetén, illetve, ha a jogosult lakóhelye vagy tartózkodási helye megszűnik.

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete
Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező még nem kapott támogatást az Önkormányzattól, a szociális ügyintézők – szükség esetén – környezettanulmányt készítenek a kérelmezőnél. Amennyiben a kérelmező kora (65 év felett), vagy egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége indokolja, megállapításra kerül részére az étkezés biztosítása, illetve a térítési díjkedvezmény.

A döntés elleni jogorvoslat
A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 Vonatkozó jogszabályok:

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
  4. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.