Telekadó

 

Telekadó

 

Adóköteles Fót Város illetékességi területén lévő telek. A helyi adókról szóló 1990 évi C. törvény 9.§ rendelkezik az önkormányzati adóügyben eljáró adóhatóság hatásköréről és illetékességéről. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül telekadó ügyben jegyző nevében és megbízásából a Gazdasági Osztály jár el.

 

Az telekadó bejelentése módja

A telekadó adatbejelentést az adózónak az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell, az erre rendszeresített formanyomtatványon benyújtani:

–          természetes személy esetében adózó választása szerint postai úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp.asp.lgov.hu az eonkormanyzat.gov.hu oldalon),

–          elektronikus ügyintézésre kötelezett magánszemélyek és jogi személyek kizárólag a fent említett elektronikus úton (előbbiek Ügyfélkapun, utóbbiak Cégkapun keresztül).

 

 

Csatolandó mellékletek

 • telekadó adatbejelentés
 • Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
 • Az eljárás illetékmentes

 

Eljárási határidő

30 nap

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az önkormányzati adóhatóság az éves telekadót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

 

Mentes az adó alól:

 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 19.§ foglaltak,
 • Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének 25/2017. (VII.6.) sz. helyi adó rendeletének 8.§ foglaltak.

 

A döntés elleni jogorvoslat

Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – a Pest Megyei Kormányhivatal bírál el. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

 

Vonatkozó jogszabályok

 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
 • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény
 • Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének 25/2017. (VII.6.) sz. helyi adó rendelete
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§. (2) bekezdés