Engedély köteles kereskedelmi tevékenységek

Engedély köteles kereskedelmi tevékenységek (csak üzletben forgalmazható termékek)

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről a 210/2009. (IX. 29.) Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján a kizárólag üzletben forgalmazható termékek esetén a jegyző engedélyt, illetve a nyilvántartásba vételről szóló határozatot ad ki. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az igazolás kiadásának ügyében a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

Az igazolás kiadásának módja
Az eljárás kérelemre indul, melyhez formanyomtatvány áll a kérelmező rendelkezésére. Az eljárás illetékmentes.

A kérelem benyújtásának módja:
az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. torvény 9. §-a alapján elektronikus úton E-Papíron vagy az E-Önkormányzat felületén:
https://epapir.gov.hu/ (E-Papír)
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap (E-Önkormányzat)

Csatolandó mellékletek:

 • Cég iratok vagy egyéni vállalkozó nyilvántartásba vétel igazolása
 • Az üzlet használatának jogcímére vonatkozó iratok (tulajdoni lap kivételével), tulajdonos, tulajdonostárs, illetve haszonélvezeti jog esetében-ezen személyek hozzájáruló nyilatkozata
 • Vásárlók könyve

Eljárási határidő:

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29) Korm.rendelet
2/A §(2) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 25 nap.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete:
Az eljárás során a jegyző helyszíni szemle során vizsgálja, hogy a kereskedelmi tevékenység a helyi és országos építési előírások alapján az adott övezetben végezhető-e, valamint ellenőrzi, hogy a parkolóhelyek megfelelő számban rendelkezésre állnak. A kereskedelmi hatóság a tevékenység megkezdéséről- az üzlettel közvetlenül szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok tulajdonosai, ingatlan nyilvántartás szerinti használóit értesíti. Engedélyköteles termékek forgalmazásához szakhatóságok bevonása szükséges, pl.: festék, lakk forgalmazása esetén: tűzvédelmi szakhatósági hozzájárulása, állatgyógyászati termék forgalmazása esetén: népegészségügyi szakhatósági hozzájárulása. Engedély kiadása csak a szakhatóságok hozzájárulását követően történhet.

A kizárólag üzletben forgalmazható termékkörök:
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján:

 1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;
 2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
 5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 6. nem veszélyes hulladék;
 7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

Döntés elleni jogorvoslat:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján határozatnak minősül, azért azzal szemben fellebbezésnek van helye. Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Pest Vármegyei Kormányhivatal bírál el. A fellebbezési eljárás illetéke 5000 Ft.

 Vonatkozó jogszabályok:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 • 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
 • 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről.

dokumentumok:

Engedély köteles kereskedelmi tevékenységek (csak üzletben forgalmazható termékkör) ügyleírás 2024
Kérelem működési engedélyes kereskedelmi tevékenység nyilvántartásból törlésére 2024
Működési engedély iránti kérelem 2024