Engedély köteles kereskedelmi tevékenységek

Kérelem telepengedély-köteles tevékenység végzésére 20201014_(DOC)
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység kérelem(PDF)
működési-bejelentés köteles tevékenység nyílvántartásból törlésére kérelem(PDF)
működési engedély iránti kérelem(PDF)
vásár-piac üzemeltetés kérelem(PDF)

 

Engedély köteles kereskedelmi tevékenységek

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről a 210/2009. (IX. 29.) Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján a kizárólag üzletben forgalmazható termékek esetén a jegyző engedélyt, illetve a nyilvántartásba vételről szóló határozatot ad ki. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az igazolás kiadásának ügyében a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

 

Az igazolás kiadásának módja

Az eljárás kérelemre indul, melyhez formanyomtatvány áll a kérelmező rendelkezésére. Az eljárás illetékmentes.

 

Csatolandó mellékletek:

  • Cég iratok vagy egyéni vállalkozó nyilvántartásba vétel igazolása
  • Az üzlet használatának jogcímére vonatkozó iratok (tulajdoni lap kivételével), tulajdonos, tulajdonostárs, illetve haszonélvezeti jog esetében-ezen személyek hozzájáruló nyilatkozata
  • Vásárlók könyve

 

Eljárási határidő:

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29) Korm.rendelet

2/A §(2) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 25 nap.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete:

Az eljárás során a jegyző helyszíni szemle során vizsgálja, hogy a kereskedelmi tevékenység a helyi és országos építési előírások alapján az adott övezetben végezhető-e, valamint ellenőrzi, hogy a parkolóhelyek megfelelő számban rendelkezésre állnak. A kereskedelmi hatóság a tevékenység megkezdéséről- az üzlettel közvetlenül szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok tulajdonosai, ingatlan nyilvántartás szerinti használóit értesíti. Engedélyköteles termékek forgalmazásához szakhatóságok bevonása szükséges, pl.: festék, lakk forgalmazása esetén: tűzvédelmi szakhatósági hozzájárulása, állatgyógyászati termék forgalmazása esetén: népegészségügyi szakhatósági hozzájárulása. Engedély kiadása csak a szakhatóságok hozzájárulását követően történhet.

 

Döntés elleni jogorvoslat:

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján határozatnak minősül, azért azzal szemben fellebbezésnek van helye. Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Budapest Főváros Kormányhivatala bírál el. A fellebbezési eljárás illetéke 5000 Ft.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

  • 2005 évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
  • 2009 évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
  • 2016 évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
  • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
  • 1990 évi XCIII. törvény az illetékekről,
  • 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
  • 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről.