Rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS(DOC)

Rendkívüli települési támogatás

a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 15. – 16.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a rendkívüli települési támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

 

Rendkívüli települési támogatásra azok jogosultak, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak, vagy akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak, különösen: a) betegség miatt, b) haláleset miatt, c) elemi kár elhárításához, d) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartáshoz, e) iskoláztatás biztosítása érdekében, f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, h) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt, i) akik a gyermekek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

 

Esetenként nyújtható rendkívüli települési támogatás annak a személynek,

 1. a) aki egyedülélő, egyedülálló, vagy nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, vagy
 2. b) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

 

Az esetenkénti rendkívüli települési támogatás legalacsonyabb összege alkalmanként    5.000,- Ft, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

 

A tárgyévben megállapítható esetenkénti rendkívüli települési támogatás éves összege összesen családonként nem haladhatja meg a 35.000,- Ft-ot.

 

A rendkívüli települési támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

 

Csatolandó mellékletek:

 • a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak utolsó havi átlagos nettó jövedelmének igazolását, nyugdíjasoknál a nyugdíjszelvényt, munkanélkülieknél az ellátást megállapító határozatot, illetve nyilatkozatot az alkalmi munkából származó jövedelemről,
 • az egyéb jövedelmekről (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..) a rendelkezésre álló igazolást csatolni kell,
 • nem tanköteles korú gyermek 30 napnál nem régebbi tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolása,
 • továbbá:
 1. a) betegséghez – háziorvos vagy szakorvosi zárójelentés,
 2. b) halálesethez- a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére a Szolgáltató által kiállított dokumentumok eredeti példánya és a halotti anyakönyvi kivonat/halottvizsgálati bizonyítvány másolata,
 3. c) elemi kár bekövetkezése esetén – a káreseményről készült jegyzőkönyv,
 4. d) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához- terhes gondozásról szóló igazolás
 5. e) a gyermek fogadásának előkészítéséhez: védőnői javaslat,
 6. f) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz: átmeneti nevelésről szóló határozat,
 7. h) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások: kapcsolattartást szabályozó határozat,
 8. i) a gyermekek hátrányos helyzetéhez: megállapító határozat.

 

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

 

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező még nem kapott támogatást az Önkormányzattól, a szociális ügyintézők – szükség esetén – környezettanulmányt készítenek a kérelmezőnél. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, és a kérelemben megjelölt indok helytálló, megállapításra kerül részére támogatás.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,
 2. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.