Rendkívüli települési támogatás havi rendszerességgel

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS(DOC)

 

Rendkívüli települési támogatás havi rendszerességgel

a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 16.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a havi rendszerességgel adható rendkívüli települési támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

 

A havi rendszerességgel megállapított rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege 10.000.-Ft. A polgármester havi rendszerességgel nyújtható támogatásban részesíti azt a személyt, aki neki fel nem róható okból (egészségügyi állapotának fenntartására előírt terápia vagy magas gyógyszerköltség) létfenntartást veszélyeztető, krízis helyzetben került.

 

A támogatás megállapításának jövedelmi feltételei:

 1. a) aki egyedül élő, egyedülálló, vagy nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül,és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
 2. b) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
 3. c) Különösen indokolt esetben, egészségügyi állapotra tekintettel (szakorvosi vélemény alapján) havi rendszerességgel is megállapítható rendkívüli települési támogatás a Polgármester döntése alapján, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400% (114.000.-Ft/fő).

 

Az így megállapított rendkívüli települési támogatás leghosszabb időtartama 6 hónap és legmagasabb összege 10.000.-Ft/hó.

 

A rendkívüli települési támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

 

Csatolandó mellékletek:

 • a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak utolsó havi átlagos nettó jövedelmének igazolását, nyugdíjasoknál a nyugdíjszelvényt, illetve nyilatkozatot az alkalmi munkából származó jövedelemről,
 • az egyéb jövedelmekről (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..) a rendelkezésre álló igazolást csatolni kell,
 • nem tanköteles korú gyermek 30 napnál nem régebbi tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolása,
 • továbbá: betegséghez – háziorvos vagy szakorvosi zárójelentés.

 

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

 

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező még nem kapott támogatást az Önkormányzattól, a szociális ügyintézők – szükség esetén – környezettanulmányt készítenek a kérelmezőnél. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, és a kérelemben megjelölt indok helytálló, megállapításra kerül részére támogatás.

A Polgármester által megállapított rendkívüli települési támogatás megszűnik a jogosult halála esetén, az egészségügyi állapot javulása esetén, illetve a megállapított határidő elteltével.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,
 2. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.