Gépjárműadó

gépjárműadó adatbejelenés(DOCX)
gépjárműadó adatbejelenés(PDF)

 

Gépjárműadó

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) alapján a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után gépjárműadót kell fizetni. Az 1991. évi LXXXII. törvény 9.§ rendelkezik az önkormányzati adóügyben eljáró adóhatóság hatásköréről és illetékességéről. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül gépjárműadó ügyben jegyző nevében és megbízásából a Gazdasági Osztály jár el.

 

Az gépjárműadó bejelentése módja

Az adóalany adatbejelentési kötelezettségének a közúti közlekedési nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló bejelentési kötelezettség teljesítésével tesz eleget.

 

Az adóalanynak az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentést kell benyújtania (változást követő hónap tizenötödik napjáig) ha:

– a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-ában meghatározott mentességi feltétel teljesül vagy megszűnik,

– a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti adófizetési kötelezettség szünetelésének feltétele beáll vagy megszűnt.

 

A gépjárműadó adatbejelentést az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani:

–          természetes személy esetében adózó választása szerint postai úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp.asp.lgov.hu az eonkormanyzat.gov.hu oldalon),

–          elektronikus ügyintézésre kötelezett magánszemélyek és jogi személyek kizárólag a fent említett elektronikus úton (előbbiek Ügyfélkapun, utóbbiak Cégkapun keresztül).

 

 

Csatolandó mellékletek

  • Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személynek:

– szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolat benyújtása

  • Az egyesület alapítványnak mentesség igénybevételéhez:
  • igazolni szükséges, hogy a tárgyévet megelőző adóévben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett
  • Ha a gépjármű jogellenesen került ki az adóalany birtokából
  • rendőrségi jegyzőkönyv, igazolás benyújtása

Az eljárás illetékmentes

 

Eljárási határidő

30 nap

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az önkormányzati adóhatóság az a gépjárműadót a központi járműnyilvántartásból kapott adatközlés alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

 

 

 

A döntés elleni jogorvoslat

Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – a Pest Megyei Kormányhivatal bírál el. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

 

Vonatkozó jogszabályok

  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
  • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet
  • A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§. (2) bekezdés