Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás

Nyilatkozat letöltése

Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás
a gyermekjóléti ellátások helyi rendszeréről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2023.(III.31.) szóló rendelet alapján

A gyermekjóléti ellátások helyi rendszeréről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2023.(III.31.) szóló rendelet 9.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az étkezési térítési díjkedvezmény megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

Étkezési térítési díjkedvezmény állapítható meg azon gyermek részére, aki a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § szerinti normatív kedvezményre nem jogosult és

  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 300%-át (85.500.-Ft), vagy
  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 400%-át (114.000.-Ft) és a gyermeket egyedülálló szülő, törvényes képviselő gondozza.

Az étkezési térítési díjkedvezmény mértéke 50%.

Étkezési térítési díjkedvezményt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani. Az étkezési térítési díjkedvezmény időtartama nevelési-oktatási intézménnyel fennálló jogviszony esetén legfeljebb a tanév augusztus 31. napja.

A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon a csatolandó mellékletekkel együtt.

Csatolandó mellékletek:

  • a havi rendszeres jövedelemmel rendelkező kérelmező esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolás, ennek hiányában a Pest Vármegyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolás a nyilvántartásba vételről és az együttműködésről, kivéve akit állapota okán nem vettek nyilvántartásba, valamint a rendszeres pénzellátásban részesülők esetén a megállapításról szóló határozat,
  • vállalkozóként nyilvántartott kérelmező esetén az illetékes állami adóhatóság igazolás a kérelmező előző gazdasági évre vonatkozó személyi jövedelemadó alapjáról, vagy
  • az oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében a tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolás.

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti bejelentett lakcímmel (lakóhely vagy tartózkodási hely). Amennyiben a kérelmező még nem kapott támogatást az Önkormányzattól, a szociális ügyintézők – szükség esetén – környezettanulmányt készítenek a kérelmezőnél. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, megállapításra kerül részére a személyi térítési díjkedvezmény. A térítési díjjal kapcsolatos kedvezmény a kérelem benyújtása hónapjának első napjától az oktatási-nevelési év végéig kerül megállapításra.

A döntés elleni jogorvoslat

A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

Vonatkozó jogszabályok:

  1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény,
  2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  3. A gyermekjóléti ellátások helyi rendszeréről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2023.(III.31.) önkormányzati rendelet