Nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatásról

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatása

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján a nem üzleti célú szálláshelyek vonatkozásában a jegyző hatósági igazolványt állít ki. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a hatósági igazolvány kiadásának ügyében a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

Az igazolás kiadás módja:
Az eljárás kérelemre indul, mely az alábbiakat tartalmazza. 

 • A szolgáltató a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben feltünteti, illetve a kérelemhez csatolja
 • a szolgáltató nevét, címét, statisztikai számjelét,
 • a szálláshely megnevezését, címét, típusát (altípusát),
 • a szálláshely minősítését
 • az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) számát; kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani,
 • a szálláshely állandó jelleggel, idényjelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva tartásának, a szálláshely állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének, továbbá a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő, illetve melléktevékenységként való nyújtásának tényét,
 • a szolgáltatás megkezdésének időpontját

 

A kérelem benyújtásának módja:

az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. torvény 9. §-a alapján elektronikus úton E-Papíron vagy az E-Önkormányzat felületén:
https://epapir.gov.hu/ (E-Papír)
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap (E-Önkormányzat)

Csatolandó mellékletek:

 • az az okirat, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,
 • a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat (bérleti szerződés)
 • vásárlók könyve (alkalmi szálláshely és a nomád táborhely kivételével)
 • szálláshely minősítésének elvégzése a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Egyesületnél és az általuk kiállított minősítő dokumentum:
  https://szallashelyminosites.hu/

Eljárási határidő:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárás: 60 nap

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete:

 • A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint e rendelet alkalmazásában:
 • – nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített,  illetve -ahol e rendelet előírja – ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely,
 • vagy melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által biztosított és az egyházi jogi személy által nem gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében üzemeltetett intézményi szállás.
 • A jegyző a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha a kérelem megfelel az 14/A. § (1) bekezdésben foglaltaknak. A jegyző a szolgáltató hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól a szolgáltató tevékenységre való jogosultság igazolására a nyilvántartásba vétellel és a nyilvántartásba vett adatok módosításával egyidejűleg a szolgáltató részére – a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal, a szociális és munkaügyi miniszter által rendszeresített – hatósági igazolványt állít ki.
 • A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat.
 • Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző a nyilvántartásba vételről értesíti – a szálláshely szerint illetékes tűzoltó-parancsnokságot a tűzvédelmi előírások, – külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a szálláshely szerint illetékes környezetvédelmi és, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi előírások teljesítésének ellenőrzése céljából.
 • A hatóság az ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről értesíti a jegyzőt. A jegyző ellenőrzi, hogy a szolgáltatás megfelel-e a hatósági nyilvántartásban, a szolgáltató önminősítésében és a jogszabályokban foglaltaknak.

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a kérelem benyújtásának napjától nyújthat.

Döntés elleni jogorvoslat:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján határozatnak minősül, azért azzal szemben fellebbezésnek van helye. Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Pest Vármegyei Kormányhivatal bírál el. A fellebbezési eljárás illetéke 5000 Ft.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról
 • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.évi CLVI. törvény
 • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII.törvény
 • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm.rendelet

Társhatóságoktól kell-e beszerezni e tevékenység folytatásához engedélyeket?

A bejelentés másolatát, a nyilvántartásba vételről szóló igazolással együtt az ügyintéző megküldi a társhatóságoknak. A társhatóságok (Népegészségügyi Osztály, Katasztrófavédelem stb.) előre egyeztetett időpontban ellenőrzik a tevékenységet és amennyiben az megfelel az általuk előírtaknak, akkor ők is hozzájárulnak szakhatósági állásfoglalásukkal a szálláshely üzemeltetéséhez.

dokumentumok és nyilvántartás:
Kérelem szálláshely megszüntetésére 2024
Nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatásról 2024
Nem üzleti célú szálláshely szolgáltatás nyilvántartásba vétele iránti kérelem 2024
nem üzleti szálláshely honlapra 2024