Szociális továbbtanulási támogatás

SZOCIÁLIS TOVÁBBTANULÁSI TÁMOGATÁS

Szociális továbbtanulási támogatás

a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 21.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a szociális továbbtanulási támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

 

A szociális továbbtanulási támogatás az Önkormányzat önként vállalt segítségnyújtási formája, melynek fedezetét a Képviselő-testület évente az Önkormányzat költségvetésének elfogadásakor határozza meg.

 

A támogatás célja az egyszeri, nagyobb költségekhez való hozzájárulás, egy tanévben egy alkalommal ítélhető oda, egy családban, ugyanazon gyermek részére.

 

(1) Az éves költségvetési rendeletben előirányzott keretösszeg erejéig szociális továbbtanulási támogatás állapítható meg

 1. a) az általános iskolát befejező fóti lakóhellyel rendelkező gyermek számára, ha
 2. aa) a gyermek magatartását, szorgalmát, igyekezetét az átlagot meghaladónak ítéli meg az illetékes oktatási intézmény vezetője, és
 3. ab) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
 4. b) annak a gyermekeknek, aki a tárgyévet megelőző tanévben már részesült az Önkormányzattól szociális továbbtanulási támogatásban, tanulmányait középfokú tanintézményben folytatja az első bizonyítvány megszerzéséig (érettségi bizonyítvány, szakiskolai bizonyítvány), és az a) pontban megfogalmazott feltételeknek megfelel.

 

A javaslatok és kérelmek benyújtási határideje tárgyév május 31. napja.

 

A támogatás egy tanévben egy alkalommal ítélhető oda, egy családban, ugyanazon gyermek részére.

 

A támogatás összege a gyermek gondviselőjének, illetve szülőjének kerül kifizetésre, akit határozatban kell kötelezni a támogatás elszámolására.

 

A támogatás összege 35.000,-Ft/tanuló.

 

A szociális továbbtanulási támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

 

Csatolandó mellékletek:

 • Az általános iskolát befejező fóti állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek esetében a javaslattételi jog az adott oktatási intézmény vezetőjét illeti meg.  A javaslathoz mellékelni kell:
 1. a) a gyermek középfokú oktatási intézménybe történő felvételének igazolását,
 2. b) a szülőknek a javaslat megtételét megelőző 1 hónapra vonatkozó jövedelemigazolását.
 • Azon gyermekek esetében, akik a tárgyévet megelőző tanévben már részesültek az Önkormányzattól szociális továbbtanulási támogatásban, a gyermek szülője kérheti a támogatás odaítélését. A kérelemhez mellékelni kell:
 1. a) iskolalátogatási igazolást,
 2. b) a szülőknek a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapra vonatkozó jövedelemigazolását.

 

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

 

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

A szociális továbbtanulási támogatás kapcsán megkeressük a fóti iskolák intézményvezetőit, hogy tegyenek javaslatot a továbbtanulásban részesítendő tanulók személyére, illetve felhívjuk az előző évben támogatást kapott szülők figyelmét, hogy amennyiben megfelelnek a rendelet követelményeinek, ismételten igényelhetik a támogatást.

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, megállapításra kerül részére támogatás.

A megítélt támogatás felhasználásáról Fót Város Önkormányzata részére (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kiállított számlával adott év október 15-ig kell elszámolni.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A határozat ellen, a határozat kézhezvételét követő naptól számított, 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett, de a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalnál (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,
 2. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.