Szociális továbbtanulási támogatás

Nyilatkozat letöltése

 

Szociális továbbtanulási támogatás
a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

 A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 21.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a szociális továbbtanulási támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

A támogatás célja az egyszeri, nagyobb költségekhez való hozzájárulás, egy tanévben egy alkalommal ítélhető oda, egy családban, ugyanazon gyermek részére.

Szociális továbbtanulási támogatás nyújtható:

a) az általános iskolát befejező fóti állandó lakóhellyel rendelkező gyermek számára:
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 500%-át (142.500.-Ft).
b) azoknak a gyermekeknek, akik a tárgyévet megelőző tanévben már részesültek az Önkormányzattól szociális továbbtanulási támogatásban, tanulmányaikat középfokú tanintézményben folytatják az első bizonyítvány megszerzéséig (érettségi bizonyítvány, szakiskolai bizonyítvány), és az a) pontban megfogalmazott feltételeknek megfelelnek.

A kérelemhez mellékelni kell:

a) a gyermek középfokú oktatási intézménybe történő felvételének igazolását,
b) a szülőknek a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapra vonatkozó jövedelemigazolását.

Azon gyermekek esetében, akik a tárgyévet megelőző tanévben már részesültek az Önkormányzattól szociális továbbtanulási támogatásban, a gyermek szülője kérheti a támogatás odaítélését.

A kérelemhez mellékelni kell:

a) iskolalátogatási igazolást,
b) a szülőknek a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapra vonatkozó jövedelemigazolását.

A kérelmek benyújtási határideje tárgyév május 31. napja.

A támogatás összege a gyermek gondviselőjének, illetve szülőjének kerül kifizetésre, akit határozatban kell kötelezni a támogatás elszámolására.

A szociális továbbtanulási támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

Eljárási határidő
Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete
Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti bejelentett lakcímmel. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, megállapításra kerül részére a támogatás.

Felhívjuk az előző évben támogatást kapott szülők figyelmét, hogy amennyiben megfelelnek a rendelet követelményeinek, ismételten igényelhetik a támogatást.

A megítélt támogatás felhasználásáról Fót Város Önkormányzata részére (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kiállított számlával adott év október 15-ig kell elszámolni.

A döntés elleni jogorvoslat
A határozat ellen, a határozat kézhezvételét követő naptól számított, 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett, de a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalnál (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Vonatkozó jogszabályok:

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
  4. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.