Adóhatósági igazolás kiállítása

Adóigazolás kérelem(DOCX)
Adóigazolás kérelem(PDF)

Adóhatósági igazolás kiállítása

Az  adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 126. § (2) bekezdése értelmében, valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (4) bek. alapján az adóhatóság az ügyfél kérelmére – felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt állít ki. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a hatósági bizonyítvány kiadásának ügyében a jegyző megbízásából a Gazdasági Osztály jár el.

Az adóhatósági igazolás kiadásának módja

Az adóigazolás iránti kérelmet erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani:

–          természetes személy esetében adózó választása szerint postai úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp.asp.lgov.hu az https://eonkormanyzat.gov.hu oldalon),

–          elektronikus ügyintézésre kötelezett magánszemélyek és jogi személyek kizárólag a fent említett elektronikus úton (előbbiek Ügyfélkapun, utóbbiak Cégkapun keresztül).

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • az adózó adatait
  • az adóigazolás felhasználási helyét, célját, darabszámát

Csatolandó mellékletek

Eljárási határidő

6 nap

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az adóigazolást az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki.

A döntés elleni jogorvoslat

A hatósági bizonyítvány az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 126. § (4) bekezdése szerint határozatnak minősül, ezért azzal szemben fellebbezésnek van helye. Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – a Pest Megyei Kormányhivatal bírál el. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

Vonatkozó jogszabályok

  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 126. § (2), (4) bekezdése
  • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§. (2) bekezdés