Telepengedély köteles ipari tevékenység

bejelentés telepengedély köteles ipari tevékenységről(PDF)

Telepengedély köteles ipari tevékenység

 

Az ipari tevékenységek folytatásához hatósági engedélyre vagy bejelentésre van szükség. a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján a jegyző engedélyt, illetve a nyilvántartásba vételről szóló határozatot ad ki. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az igazolás kiadásának ügyében a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

 

 

Az igazolás kiadásának módja

Az eljárás kérelemre indul, melyhez formanyomtatvány áll a kérelmező rendelkezésére.

 

Csatolandó mellékletek:

 • Környezetvédelmi tervfejezet
 • Cég iratok vagy egyéni vállalkozó nyilvántartásba vétel igazolása
 • A telep használatának jogcímére vonatkozó iratok (tulajdoni lap kivételével), tulajdonos,

tulajdonostárs, illetve haszonélvezeti jog esetében-ezen személyek hozzájáruló nyilatkozata

 • a 16/2012. (IV. 13.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról illetve
 • a 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló kormányrendeletek alapján fizetendő eljárási illeték
 • Amennyiben a tevékenységet nem ipari területen végzik, a telepként szolgáló építmény vagy építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedély, vagy tudomásulvétel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedélyről szóló dokumentum

 

Eljárási határidő:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm.rendelet 4/A§ (2) bekezdése alapján 30 nap.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete:

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló kormányrendelet 2. mellékletének alapján végzett ipari tevékenységek esetén, a jegyző szakhatóságok bevonásával közös helyszíni szemlét folytat le.

A helyszíni szemléről szóló értesítés legalább a kitűzött időpont előtt 15 nappal kerül kiküldésre.

A szakhatóságok megállapításaikat jegyzőkönyvbe mondhatják. Hiánypótlás esetén /határidő kitűzése mellett /mind a kérelmezőt, mind az engedélyt kiadó hatóságot értesítik, illetve. a telep és a teleppel közvetlenül szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok tulajdonosai, ingatlan nyilvántartás szerinti használóit.

 

Az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, melyről értesíti az alábbi szakhatóságokat:

 

 • népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatal,
 • környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal,
 • vízügyi, vízvédelmi hatóság,
 • jogszabályban meghatározott esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
 • jogszabályban meghatározott esetekben elsőfokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási hivatala,
 • jogszabályban meghatározott esetekben az élelmiszerlánc–felügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,
 • ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll a kulturális és örökségvédelmi feladatkörben eljáró járási hivatal.

 

Döntés elleni jogorvoslat:

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján határozatnak minősül, azért azzal szemben fellebbezésnek van helye. Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Budapest Főváros Kormányhivatala bírál el. A fellebbezési eljárás díja 6000 Ft.

Vonatkozó jogszabályok:

 

 • 2009 évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1997 évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2016 törvény CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról
 • 16/2012. (IV. 13.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
 • 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról