Közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása

Fakivágási engedélykérelem közterületen lévő fás szárú növényekre új(DOC)

 

Jegyzői engedély a közterületen lévő fás szárú növények kivágására és pótlására

 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az engedély kiadásának ügyében a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

 

Az engedély kiadásának módja

Az eljárás a „Fakivágási engedély kérelem a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)” formanyomtatvány benyújtásával indul, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a kérelmet benyújtó és (ha van) képviselőjének nevét, címét vagy székhelyét, telefonszámát és e-mail címét
 • a kivágás indoklását
 • az érintett közterület nevét, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedését (szöveges leírással vagy rajzos ábrázolással)
 • a kivágni tervezett/kivágott fás szárú növények felsorolását, a fa/cserje fajtájának és a törzsátmérő földtől számított 1 méteres magasságban történő megadásával
 • a tervezett/megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírását
 • a fás szárú növény tervezett pótlását a fa/cserje fajának, fajtájának, darabszámának és a kiültetés helyének megadásával.

 

Csatolandó mellékletek

 

Eljárási határidő

60 nap.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során a jegyző helyszíni szemle során vizsgálja a fás szárú növény kivágásának indokát. A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja:

 • ha a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott
 • a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető
 • a fás szárú növény kivágása természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.

Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg.

 

A döntés elleni jogorvoslat

Az engedély az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján határozatnak minősül, azért azzal szemben fellebbezésnek van helye. Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – a Pest Megyei Kormányhivatal bírál el. A fellebbezési eljárás illetéke 5.000,- Ft.

 

Vonatkozó jogszabályok

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet