Túlfizetés elszámolása visszautalása

Adó_túlfizetéses_kérelem (003)(DOCX)
Adó_túlfizetéses_kérelem (003)(PDF)

Túlfizetés visszatérítése, elszámolása

Az  adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 74. § értelmében, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a túlfizetés visszatérítése, elszámolása ügyében a jegyző megbízásából a Gazdasági Osztály jár el.

Az túlfizetés visszatérítésének, elszámolásának módja

Az túlfizetés átvezetésére, visszatérítésére irányuló kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani:

–          természetes személy esetében adózó választása szerint postai úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp.asp.lgov.hu az eonkormanyzat.gov.hu oldalon),

–          elektronikus ügyintézésre kötelezett magánszemélyek és jogi személyek kizárólag a fent említett elektronikus úton (előbbiek Ügyfélkapun, utóbbiak Cégkapun keresztül).

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • az adózó adatait
  • adózó rendelkezését a túlfizetés átvezetéséről, visszautalásáról.
  • A túlfizetés visszaigénylésének feltételeaz adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál nem áll fenn köztartozása.

A túlfizetés kiutalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére, gazdálkodó szervezetek részére csak bankszámlájukra teljesíthető.

Csatolandó mellékletek

  • illetékmentes.

Eljárási határidő

30 nap

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Tartozás fennállása, illetve bevallás elmulasztása esetén a túlfizetés nem igényelhető vissza, a tartozás erejéig kerül elszámolásra és átutalásra az adott számlára. A túlfizetés visszaigénylése során az adózónak nyilatkoznia kell arról, hogy más adóhatóságnál nem áll fenn köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 15.§ (2) szerint: „Az egyéni vállalkozó, az egyéni ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő, a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy tevékenysége szüneteltetésének, illetve a közjegyző közjegyzői szolgálata szünetelésének időtartamára vonatkozóan – ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály másként nem rendelkezik – ilyen minőségében adó-visszaigénylést, adóvisszatérítést, költségvetési támogatásigénylést a szünetelés megszűnését követően sem kérhet, illetve a szünetelés időtartama alatt a túlfizetés visszatérítését nem kérheti. Egyéni vállalkozó esetén a szünetelés időtartama alatt az egyéni vállalkozók nyilvántartása szerinti szünetelés kezdő- és záró időpontja közötti időszakot kell érteni.

A 2017. évi CL. törvény3. melléklet II. alapján az önkormányzati adóhatóság az adónemben túlfizetésként fennálló, ezer forintot el nem érő adót nem téríti vissza, azt a jövőben esedékes – az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott – adóra, egyéb közteherre számolja el.

 

A döntés elleni jogorvoslat

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 72.§ szerint az adóhatóság az adóügy érdemében határozattal, az eljárás során eldöntendő egyéb kérdésben végzéssel dönt. Az adóügy érdeméhez tartozik minden, az adókötelezettséget érintő, az adózó, az adó megfizetésére kötelezett személy jogát, kötelezettségét megállapító döntés. A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos hatósági eljárásban – ideértve a kiutalási és az átvezetési kérelem elbírálását is –, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság csak abban az esetben hoz határozatot, ha az adózó kérelmét nem teljesíti.

Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – a Pest Megyei Kormányhivatal bírál el. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

 

Vonatkozó jogszabályok

  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 126. § (2), (4) bekezdése
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 72.§-a
  • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§. (2) bekezdés