Bejelentés köteles ipari tevékenység ügyleírás

ipari tevékenység megszüntetés kérelem(PDF)
Kérelem bejelentés-köteles ipari tevékenység végzésére 20201014(DOC)

 

Bejelentés köteles ipari tevékenység

Az ipari tevékenységek folytatásához hatósági engedélyre vagy bejelentésre van szükség. a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a jegyző engedélyt, illetve a nyilvántartásba vételről szóló igazolást ad ki. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az igazolás kiadásának ügyében a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

 

Az igazolás kiadásának módja

Az eljárás kérelemre indul, melyhez formanyomtatvány áll a kérelmező rendelkezésére.

 

Csatolandó mellékletek

  • Cég iratok vagy egyéni vállalkozó nyilvántartásba vétel igazolása
  • A telep használatának jogcímére vonatkozó iratok (tulajdoni lap kivételével), tulajdonos, tulajdonostárs, illetve haszonélvezeti jog esetében-ezen személyek hozzájáruló nyilatkozata
  • Amennyiben a tevékenységet nem ipari területen végzik, a telepként szolgáló építmény vagy építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedély, vagy tudomásulvétel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedélyről szóló dokumentum

 

 

Eljárási határidő

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése alapján 30 nap.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete:

A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

Amennyiben a tevékenység végezhető, a bejelentés-köteles tevékenységet nyilvántartásba veszi. Az ipari tevékenység a bejelentést követő naptól megkezdhető. A nyilvántartásba vételről szóló igazolást a jegyző megküldi az ellenőrző hatóság/hatóságoknak, amennyiben bármelyik ellenőrző hatóság hiányosságot tapasztal, a tevékenység folytatását megtilthatja.

 

Döntés elleni jogorvoslat:

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján határozatnak minősül, azért azzal szemben fellebbezésnek van helye. Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Budapest Főváros Kormányhivatala bírál el. A fellebbezési eljárás illetéke 5000 Ft.

 

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

  • 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól.
  • 1997 évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,
  • Helyi építési szabályzat
  • 2016 évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
  • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
  • 1990 évi XCIII. törvény az illetékekről,
  • 2009 évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,