Települési gyógyszertámogatás

Települési gyógyszertámogatás

Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez

a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 11.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a települési gyógyszertámogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

 

Települési gyógyszertámogatásban részesíthető, aki közgyógyellátásra nem jogosult, de egészségi állapota, diagnosztizált krónikus betegsége miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorul és havi rendszeres gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 20%-át.

 

A jogosultság feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülélő, egyedülálló esetében 300 %-át nem haladhatja meg.

 

A települési gyógyszer-támogatási kérelemhez csatolni kell háziorvosi igazolást arról, hogy

  1. a) kérelmező diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódóan legalább 6 hónapig rendszeres gyógyszerszedésre kényszerül, valamint
  2. b) az orvos által kiállított és a gyógyszertárak által beárazott vényeket.

 

A támogatás havi mértéke 6.000.-Ft.

 

A települési gyógyszertámogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kerül megállapításra 12 hónap időtartamra, és havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerül kiutalásra.

 

A települési gyógyszertámogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

 

Csatolandó mellékletek:

  • a települési gyógyszertámogatási kérelemhez csatolni kell a háziorvosi igazolást arról, hogy a kérelmező diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódóan legalább 6 hónapig rendszeres gyógyszerszedésre kényszerül, az orvos által kiállított és a gyógyszertár által beárazott vényeket.
  • a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak utolsó havi átlagos nettó jövedelmének igazolását, nyugdíjasoknál a nyugdíjszelvényt, illetve nyilatkozatot az alkalmi munkából származó jövedelemről,
  • az egyéb jövedelmekről (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..) a rendelkezésre álló igazolást csatolni kell,
  • nem tanköteles korú gyermek 30 napnál nem régebbi tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolása.

 

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

 

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya, a gyógyszertár által beárazott vények, illetve a háziorvos igazolja, hogy a kérelmező betegségéhez kapcsolódóan legalább hat hónapig rendszeresen kell gyógyszereket szednie, megállapításra kerül részére támogatás. A települési gyógyszertámogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kerül megállapításra.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 

Vonatkozó jogszabályok:

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  3. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,
  4. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.