Zenés-táncos rendezvény tartásának engedélyezése

Zenés-táncos rendezvény tartása iránti kérelem nyomtatvány_2021-01-01(DOCX)

 

Zenés, táncos rendezvények rendezvénytartási engedélyezési eljárása

 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében:

„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket

 1. a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak;
 2. b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény).

(2) A rendeletet nem kell alkalmazni

 1. a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
 2. b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
 3. c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
 4. d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
 5. e) a köznevelési intézményekben, illetve a szakképző intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.”

„3. § (1) Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható.  

(2) Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól. Az engedély iránti kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti működési engedély iránti kérelemmel, valamint bejelentéssel együtt is benyújtható.

 1. § (1)  Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője írásban nyújtja be.”

 

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül zenés, táncos rendezvények rendezvénytartási engedélyezési ügyében a Hatósági Osztály jár el.

 

Az engedély és az igazolás kiadásnak módja

Az eljárás kérelemre indul, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, illetve szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének adatai:
 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény használatának jogcímét,
 • a zenés, táncos rendezvény helyének adatait,
 • arendezvény megnevezését,
 • a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
 • nyilatkozatot a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról.

 

Csatolandó mellékletek:

 • A helyiség használatára vonatkozó dokumentum (bérleti szerződés),
 • nyilatkozat a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról,
 • Biztonsági terv a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet 8.§-a szerint (6 példányban), aABiztonsági tervnek tartalmaznia kell:
 1. a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;
 2. b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
 3. c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
 4. d) a biztonsági személyzet létszámát;
 5. e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
 6. f)  szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet;
 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 19.§ (1) bekezdésében foglalt esetben (ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek) tűzvédelmi szabályzat (2 példányban),
 • Az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges dokumentum az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.08.) Korm. rend. 8. számú melléklet 9. pont alatti tartalommal.

 

Az eljárás illetékmentes.

 

Eljárási határidő:

20 nap.

 

Az eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete:

A jegyző az engedélyezési eljárás során helyszíni szemle megtartását rendelheti el. Ebben az esetben a szemlét a szakhatóságokkal közösen kell lefolytatni. A helyszíni szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe foglalhatják. (Előzetes szakhatósági állásfoglalás nem adható.)Az ügyfél távolmaradása a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz az ügyfél által írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti. A helyszíni szemléről a jegyző értesíti az Országos Mentőszolgálatot.

A jegyző a szakhatósági állásfoglalások beérkezését követően dönt a rendezvénytartási engedély, valamin a nyilvántartásba vételi igazolás kiadásáról. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi.A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli a fogyasztóvédelmi hatósággal.

A zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult a jegyző, valamennyi, az engedélyezési eljárásban részt vett szakhatóság valamint bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenőrzésre feljogosít.

 

A döntés elleni jogorvoslat:

A rendezvény tartására irányuló engedélyezési eljárásában hozott jegyzői határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalnak címzett, de a jegyzőhöz benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III.8.) Korm. rendelet;
 • az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet.
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.