Szálláshely szolgáltatási tevékenység (üzleti)

üzleti célú szálláshely nyílvántartásba vétel kérelem(PDF)

szálláshely megszüntetés kérelem(PDF)

Szálláshely szolgáltatási tevékenység (üzleti)

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a jegyző azt nyilvántartásba veszi, és erről igazolást állít ki.  A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az igazolás kiadásának ügyében a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

 

Az igazolás kiadásának módja:

Az eljárás kérelemre indul, melyhez formanyomtatvány áll a kérelmező rendelkezésére.

 

Csatolandó dokumentumok:

 

 • Cég iratok vagy egyéni vállalkozó nyilvántartásba vétel igazolása
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata – a tulajdoni lap kivételével –
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
 • Szálláshely-kezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum (regisztráció a NTAK felé)

 

 

Eljárási határidő:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárás: 60 nap

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete:

Az eljárás során a jegyző helyszíni szemle során vizsgálja, hogy a szálláshely szolgáltatási tevékenység a helyi és országos építési előírások alapján az adott övezetben végezhető-e, valamint ellenőrzi, hogy a parkolóhelyek megfelelő számban rendelkezésre állnak. A jegyző ellenőrzi, hogy a szálláshely szolgáltató eleget-e tett a Nemzeti Adatszolgáltató Turisztikai Központ (továbbiakban NTAK) felé történő regisztrációról- szoftver telepítéséről.

Amennyiben a bejelentés megfelel a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet Korm.rendeletben meghatározott követelményeknek, a jegyző azt nyilvántartásba veszi, és erről igazolást állít ki, melyet – az egyéb szálláshely kivételével- ellenőrzés lefolytatása céljából megküld az érintett szakhatóságoknak.

A jegyző ellenőrzi az ASP rendszeren keresztül, hogy a szálláshely szolgáltató eleget tesz-e a napi adatszolgáltatási kötelezettségének a NTAK felé. A szolgáltatás a kérelem benyújtásának napjától megkezdhető.

 

Döntés elleni jogorvoslat:

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján határozatnak minősül, azért azzal szemben fellebbezésnek van helye. Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Budapest Főváros Kormányhivatala bírál el. A fellebbezési eljárás illetéke 5000 Ft.

Vonatkozó jogszabályok:

 

 • 2005 évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2009 évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2016 évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
 • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.évi CLVI. törvény
 • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII.törvény
 • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm.rendelet