Közterület használat engedélyezése, építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag törmelék

Közterület használat engedélyezése – építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag törmelék:

 

A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben hatáskörrel a polgármester rendelkezik. Az illetékességi terület Fót Város Önkormányzat tulajdonában lévő közterületként nyilvántartott bel- és külterületi földrészletei, továbbá az erre vonatkozó szerződés alapján a közterület használatra átadott földrészletek és ingatlanok.

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • Közterület használat engedélykérelem formanyomtatványa.
  • Fóti Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott adóigazolás

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Postai úton, vagy a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán személyes benyújtással.

 

Az ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8-12 és 13-17 óra

Kedd: 8-12 és 13-16 óra

Szerda: 8-12 és 13-16 óra

Csütörtök: 8-12 és 13-16 óra

Péntek: 8-12 óra

 

Ügyintézés díjszabása:

Az eljárás illetékmentes.

 

Eljárási határidő:

30 nap.

 

Alapvető eljárási szabályok:

Az engedély kiadására a kérelem benyújtása után kerül sor. A közterület használati díjat a közterület használat megkezdése előtt kell megfizetni. A határozat kiadására a befizetés igazolását követően kerülhet sor postai úton vagy személyes átvétellel, melyről a közterület használati engedély iránti kérelmen kell nyilatkozni.

Nem adható közterület használati engedély olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozza.

Nem adható közterület használati engedély zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat.

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Aki a közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszerelésüket nem rendeltetésüknek megfelelően, engedély nélkül, engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, köteles az engedélyező hatóság felhívására a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos önkormányzat, illetve megbízottja az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégezteti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

A közterület engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó amennyiben a használat megfelel az engedélyezési feltételeknek – utólagos kérelmére a hatóság a közterület használatot engedélyezheti.

Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A Polgármester döntésével szemben a Képviselő-testület felé fellebbezést lehet benyújtani melynek illetéke 5.000,- Ft.

 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló

27/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény.