Magánterületen lévő dió- fenyőfák kivágása és pótlása

Fakivágási engedélykérelem magánterületen lévő dió- és fenyőfákra új(DOC)

 

Jegyzői engedély a magánterületeken lévő dió- vagy fenyőfák kivágására

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 24/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a magánterületen lévő dió- vagy fenyőfa kivágása engedélyhez kötött, az engedélyben új telepítés végrehajtása előírható. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az engedély kiadásának ügyében a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

 

Az engedély kiadásának módja

Az eljárás a „Fakivágási engedély kérelem magánterületen lévő dió- és fenyőfákra” formanyomtatvány benyújtásával indul, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a kérelmet benyújtó és (ha van) képviselőjének nevét, címét vagy székhelyét, telefonszámát és e-mail címét
 • a kivágás indoklását
 • az érintett magánterület címét és az érintett fa elhelyezkedését (szöveges leírással vagy rajzos ábrázolással)
 • a kivágni tervezett/kivágott dió- vagy fenyőfa felsorolását, a fa fajtájának és a törzsátmérő földtől számított 1 méteres magasságban történő megadásával
 • a tervezett/megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírását
 • a dió- vagy fenyőfa tervezett pótlását a fa fajának, fajtájának, darabszámának és a kiültetés helyének megadásával.

 

Csatolandó mellékletek

 

Eljárási határidő

60 nap.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során a jegyző helyszíni szemle során vizsgálja a dió- vagy fenyőfa kivágásának indokát. A jegyző a dió- vagy fenyőfa kivágása iránti kérelmet elutasítja:

 • ha a kérelmező a fa pótlásáról a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott
 • a fa áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető
 • a fa kivágása természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.

Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fa kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.

A magánterületen lévő dió- vagy fenyőfa kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fa nem ered meg.

 

A döntés elleni jogorvoslat

Az engedély az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján határozatnak minősül, azért azzal szemben fellebbezésnek van helye. Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – a Pest Megyei Kormányhivatal bírál el. A fellebbezési eljárás illetéke 5.000,- Ft.

 

 

Vonatkozó jogszabályok

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 24/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet